Čím má žiť dnešná rodina


Každá rodina si vytvára svoje vlastné prostredie. Z rodín sa skladá Boží ľud, tvorí sa Pánovo telo - to sú slová ktoré koncom októbra povedal profesorom a študentom Pápežského inštitútu Jána Pavla II. Tento inštitút pôsobí už 35 rokov... Každá jedna rodina, ktorá sa snaží žiť podľa katechéz Jána Pavla II. vyjadrených v jeho Teológii tela, prináša do svojho domáceho prostredia. Dôstojnosť muža a ženy so sebou prináša v ich manželskom živote, v zmluve pred Bohom, úsilie o spoluprácu a úctu, veľkodušnú oddanosť, vzájomnú zodpovednosť a uznanie rozdielnosti, ktorá je obohatením a prísľubom a nie dôvodom k poddanosti a vyhýbaniu sa povinnostiam.

K tomuto poznaniu dochádza vtedy, keď sa muž a žena spolu rozprávajú, spoločne si kladú otázky, majú sa radi  a postupujú spoločne vo vzájomnej úcte a zhovievavosti...

„Zároveň je treba pripustiť, že tento poklad nesieme v hlinených nádobách“ - povedal pápež. „Naučme sa teda nevzdávať sa pred ľudským zlyhaním, ale podporujme záchranu Stvoriteľovho plánu za každú cenu“ . 

Rodiny tvoria Pánovo telo svojou láskou.

Sú povolané stále viac si uvedomovať dar milosti..." (podľa VR Marian Valábek)


Fotografie