Seminár o genderovej ideológii


Seminár o gender

 

Iňa­ki Guerre­ro po­chád­za z Baskic­ka. Pô­so­bil ako vy­so­ko­škol­ský pe­da­góg na uni­ver­zi­te v Mad­ri­de. Od r. 2005-2015 pra­co­val ako psy­cho­log v ob­las­ti psy­cho­lo­gic­ké­ho po­raden­stva a pá­ro­vej psy­cho­te­ra­pie. Má dlhoročnú skúse­nosť s psy­cho­te­ra­piou ľudí s ho­mose­xu­ál­nou ori­en­ta­ciou. Mal seminár v Prahe.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkJzRM98EqY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=N9HAwoixfrs

https://www.youtube.com/watch?v=H_CsWhqLXlA&feature=youtu.be