Texty Liturgie domácej cirkvi na 3. pôstnu nedeľu A 2020


Pre obdobie zákazu verejných bohoslužieb

 

 

Projekt „Mistero grande“ 

 

(„Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ Ef 5,32)

 

 

Nedeľa 15.3. 2020

 

3.pôstna nedeľa – A -

 

Liturgia domácej Cirkvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Don Renzo Bonetti (a spolu s ním aj my všetci), pozýva rodinu k modlitbe na 3. pôstnu nedeľu.)

 

 

Nedeľa 15.3. 2020

3. pôstna nedeľa – A

 

Liturgia domácej Cirkvi

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine.

Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie.

Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

***

Vedúci (V): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Spolu (S): Amen.

(V):   Chválime Ťa, ó Bože Stvoriteľu, pretože si z vody a v Duchu dal formu a tvár človeku i vesmíru.

(S):   Sláva Ti, Pane.

(V):   Dobrorečíme Ti, Kriste, Pretože si z Tvojho prebodnutého boku na kríži nechal vyvrieť sviatosti, ktoré nás zachraňujú.

(S):   Sláva Ti, Pane.

(V):   Chválime Ťa, o Duchu Svätý, pretože si nás z krstného lona Matky Cirkvi znovuzrodil ako synov a dcéry.

(S):   Sláva Ti, Pane.

Antifóna:  

Sol.:  Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

(S):   Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Žalm 146(147)

Sol.:  Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

(S):   Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.:  Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov.  Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
On pozná počet hviezd  a každú volá po mene.

(S):   Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.:  Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem.

(S):   Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.:  Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu.
On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

(S):   Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.:  Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú.  V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom.

(S):   Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.:  Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
Sláva Otcu....

(S):   Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

 

V: Pane, spolu Ťa chceme prosiť o odpustenie pre všetky situácie, keď sme si v našej rodine neuvedomovali Tvoju prítomnosť. Zahrň nás svojim milosrdenstvom a pohliadni vo svojej zhovievavosti na naše nedostatky. (chvíľka ticha).

Teraz si podajme ruky, a ak sa niečo medzi nami stalo, čo nás rozdelilo, alebo zranilo, poprosme si vzájomne o odpustenie.

Kto chce, môže v jednoduchosti poprosiť o odpustenie druhých.

V: Ako znak našej vôle k zmiereniu si podajme ruky, alebo sa objímme.

V: Otče, pohliadni s dobrotou na našu rodinu zjednotenú v mene Tvojho Syna Ježiša a urob, aby sme v tento týždeň s pomocou Tvojho Ducha Svätého, žili v harmónii s Tebou, medzi sebou a so všetkými.

(S):   Amen.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

(kratšie čítanie Jn 4,5-15.19b-26.39a.40-42)   

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.

Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.

Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“

Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“

Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“

Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“

Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“

Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“

Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“

Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Počuli sme Slovo Pánovo

Chvála Tebe, Kriste!

(V): Komentár k evanjeliu (Marco Pedron)

„Prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.“

Toto je veta, ktoré veľmi vzdialená od našej citlivosti. Čo chce povedať?

Si hľadaný: „On Ťa hľadá, aby Ti daroval Život“. Boh je zamilovaný do teba. On ťa hľadá. V kulte Starého zákona bol kladený dôraz na to, čo má človek urobiť pre Boha: obetovať prvorodeného, prvotiny úrody, jeden deň (sobota)... Dnes by sme povedali: modlitby, pôsty, ružence, sväté omše, pokánie, obrady... Viera s Ježišom už nie je to, čo má človek urobiť pre Boha, ale to, čo robí Boh pre človeka. Prišiel, aby nám dal Lásku, Život – život plný a navždy. On chce mňa. Má dôveru vo mňa. On ma miluje takého aký som. Boh sa už nezískava: „Ale dostanem sa do neba? A čo mi Boh urobí za to všetko, čo som urobil ja! A ak urobím nejaký hriech náhodou skôr ako zomriem?“... Dosť! Boh ma chce! A ja mu mám povedať: „Áno!“.

Je koniec časom chrámov a kultov. Vzdať kult Bohu, teraz, znamená „dať Život ľuďom“. To znamená: Prijmi jeho dar (Lásku, Život) a potom ho ďalej daruj druhým. Boh hľadá adorátorov (tých, ktorí sa mu klaňajú) takých, ktorí sa nechali Ním nájsť, ktorí prijali Život od Neho a teraz ho oni sami dávajú, to, čo sami dostali – nie Bohu, ale druhým.

Kritérium viery, teda, nie je to, že niečo robíš pre Boha (z oddanosti alebo zo zbožnosti pre Neho), ale to, čo robíš pre človeka: a to je láska. Boh nežiada, aby sme ho milovali tak, že mu vrátime to, čo sme od neho dostali, ale aby sme ho milovali v ľuďoch.

Ak sa chce niekto podeliť s druhými o myšlienku, ktorá ho oslovila, môže to urobiť teraz...

 

Prosby:

V: V modlitbe sa obraciame s dôverou na Ježiša Krista a prejavujeme Mu pozornosť a lásku aj v našich bratoch a sestrách. Volajme: Pane, vyslyš nás!

  1. Pane Ježišu, pomáhaj nám všetkým objavovať potrebu toho života, ktorý si dal žene Samaritánke.
  • Urob nás schopnými napiť sa, v každej situácii, z prameňa Tvojej lásky.
  1. Pane Ježišu, Ty si tam, kde sme aj my. Ak sa čokoľvek stane, pomôž nám viac myslieť na dobro, ktoré môžeme urobiť iným, ako na naše.
  • A masku (proti vírusom), ktorú dnes nosíme, nech viac slúži na to, aby sme slúžili a starali sa o druhých, ako na našu ochranu.
  1. Pane Ježišu, pýtaš si vodu u Samaritánky a teraz u nás, pretože nám chceš dať oveľa viac ako hlt vody práve v dnešných našich obmedzeniach,
  • Aj skúsenosť nového vírusu nám pomáha vykonať si krásny pôst ako prípravu na Tvoju Veľkú Noc.

V: Zjednoťme sa v Eucharistii, ktorá je slávená na nejakom mieste sveta. K obete Ježišovho tela pridajme obetu nás samých; toto je dôležité pri každej svätej omši, na ktorej máme účasť.

V Eucharistii sme jedno telo s Ježišom a aj so všetkými našimi bratmi a sestrami vo farskej komunite i ľuďmi celého sveta. A teraz spoločne recitujme modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:

(S):       Otče náš...

Záver:

Rodičia požehnajú deti, tak že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie:

(Meno) Žehnáme/žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zverme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

Zdravas Mária...[1]

 

[1] www.misterogrande.org - info@misterogrande.org