Texty Liturgie domácej cirkvi na Bielu sobotu - vigília - 2020


Vigília
Veľkej Noci

 

Liturgia domácej Cirkvi

              Prečo sláviť doma?

 

Nie je to iba pre núdzovú situáciu a tiež to nemá zmenšiť hodnotu sledovania liturgie cez masmédiá, nie je to iba alternatíva pretože nemôžeme ísť do kostola. Je to predovšetkým provokácia tejto situácie, aby sme objavili dar, že sme domácou Cirkvou.

Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).

To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži... manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“ (FC 13).  

Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“ Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).

V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“  Iba toto dáva zmysel, aby sme sa modlili doma.

Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

 

ÚVOD    

      

Táto modlitba je už súčasťou Veľkonočnej Nedele a práve preto sa navrhuje, aby sa slávila až po západe slnka.

S deťmi pripravíme doma vhodné miesto, do stredu stola pripravíme jednu (veľkú) sviecu, Sväté Písmo, ktoré otvoríme na mieste na mieste v knihy Exodus 14, 15-31, ), misku s vodou a obraz Pána Ježiša. Jeden z rodičov alebo členov rodiny bude liturgiu viesť (V.), ďalší bude lektor (L.) ostatní budú odpovedať spolu (S.). 

 

Svetlo

      

Celá rodina sa stretne v pripravenej miestnosti po západe slnka (ak je to možné).

Celá miestnosť zostane v tme, zažne sa iba svieca.

V tejto chvíli môžeme vo svetle sviece vysloviť túžby, ktoré sme si uvedomovali, alebo aj napísali počas dňa. Po nejakej minútke ticha, budeme spoločne vzývať Ducha Svätého:   

V.    Vzývajme Ducha nášho zmŕtvychvstalého Pána
       zvolaním: Príď, Duchu Svätý, božie Svetlo:
  

S.    Príď, Duchu Svätý, božie Svetlo.           

V.    Ty si darom Otca a Syna, vliatym do našich sŕdc:

S.    Príď, Duchu Svätý, božie Svetlo.           

V.    Prichádzaš k nám, smädným po živote a po pravom pokoji;

S.    Príď, Duchu Svätý, božie Svetlo.           

V.    Ty nám daruješ pravý život v Ježišovi a v Otcovi.

S.    Príď, Duchu Svätý, božie Svetlo.           

V.    Tebe, Najsvätejšia Trojica, česť a sláva po všetky veky vekov.

S.     Amen.      

      

Teraz sa v miestnosti zasvieti svetlo a ohlási si sa Veľkonočná správa (Veľkonočný chválospev).

Prečíta sa nahlas, pričom sa striedajú rodičia a deti, môžu sa zapojiť aj ďalší prítomní, ktorí žijú v domácnosti:  

 

Rodičia           Zaplesaj, nebeský chór anjelov,

            zaplesajte oslávení v nebi,

            nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista.

Deti     Zaraduj sa, zem,

            zaplavená toľkým jasom,

            lebo svetlo večného Kráľa

            vymanilo ťa z moci temnôt.

Rodičia           Raduj sa aj ty, Matka Cirkev,

            ozdobená žiarou Pánovej slávy

            a tento chrám nech zaznie naším jasavým spevom.         

 Deti       A my, zhromaždení

              ako svedkovia svetla,

              ktoré šíri táto posvätná svieca,

              vzývame milosrdného

              a všemohúceho Boha.

             

Rodičia           Je naozaj dôstojné a správne z hĺbky srdca a z celej duše zvelebovať

            neviditeľného, všemohúceho Boha Otca a ospevovať

            jeho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

 

Deti                On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu za hriech Adamov

            a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu.

 

Rodičia           Lebo slávime veľkonočné sviatky,

            keď bol zabitý pravý Baránok,

            ktorého krv posväcuje veraje veriacich.

Deti     Toto je noc, v ktorej si našim otcom, synom Izraela,

            pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more,

            keď si ich vyviedol z Egypta.

 

Rodičia           Toto je noc,

             v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu.

 

Deti                Toto je noc, ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista vymaňuje

            z neprávosti sveta a z otroctva hriechu,

            vracia im Božiu milosť a vovádza ich

            do spoločenstva svätých.

 

Rodičia           Toto je noc,

             v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti

             a víťazne vstal z hrobu.

             

Deti                Toto je noc, o ktorej Písmo hovorí:

             Noc bude jasná ako deň,

             noc ma obklopí ako žiarivé svetlo. Amen.        

 

Slovo

      

Teraz sa zasvieti svetlo, všetci si sadnú okrem tých, čo čítajú;

 

V.    Počúvajme slovo Božie z knihy Exodus       (Ex 14,1.4-9.13)                                        

L.     Pán hovoril Mojžišovi: „Ja zatvrdím faraónovo srdce, a bude sa hnať za vami. Potom faraónovi a všetkému jeho vojsku ukážem svoju moc a Egypťania spoznajú, že ja som Pán!“ A urobili tak.

Keď egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol, zmýšľanie faraóna i jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a vraveli: „Čo sme to len urobili, že sme prepustili Izraelitov zo svojich služieb?!“ I dal zapriahnuť do svojho voza a svoj (bojový) ľud vzal so sebou, šesťsto vybraných vozov s inými egyptskými vozmi a na každom z nich udatných bojovníkov. Pán zatvrdil srdce egyptského kráľa, faraóna, takže sa pustil za Izraelitmi, hoci Izraeliti odišli pod ochranou zdvihnutej ruky. Egypťania sa hnali za nimi a všetky faraónove vozy a záprahy s vojskom ich zastihli, keď táborili pri mori pri Pihachirote naproti Belsefonu. Tu Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte Egypťanov, tak ich už neuvidíte naveky.

      

Krátku chvíľu zostaneme ticho.

Potom pokračuje dialóg medzi rodičmi a deťmi:     

      

Dieťa       Čo znamená toto všetko, čo sme práve počuli?

 

Rodič       To znamená, že Boh je vždy dobrý.

                 S veľkou silou a láskou oslobodil svoj ľud z otroctva v Egypte tak,

                 že ho viedol do Zasľúbenej zeme, kde sa mal narodiť Ježiš, náš Pán. 

 

Dieťa       Ale ako sa to stalo?   

 

Rodič       Dieťa moje, faraón bol kráľ Egypťanov. Nechcel, aby Hebreji odišli z Egypta, pretože boli ich otrokmi.

                Museli stavať veľké mestá a pyramídy.

     Tak teda Pán vypočul nárek utrpenia týchto ľudí, ktorí sa k nemu modlili každý deň.

      Pomohol im cez znamenia, aby ich faraón nechal odísť.

 

Dieťa       Hovorili sme aj o Červenom mori, prečo je dôležité toto more?

 

Rodič      Keď už ľud bol na ceste v púšti, naraz faraón oľutoval, že ho pustil z Egypta,

               pretože krajina bola vyprázdnená a Hebreji už v nej viac nepracovali.

    Bolo tam prázdno podobne ako to je v týchto dňoch v našich mestách a krajinách.

    A tak sa faraón s vojskom na koňoch a vozoch rozhodol, že ich bude prenasledovať, aby sa vrátili.

    Naraz sa ľud dostal na breh mora, a nikto z nich nemal loď, aby sa mohli dostať na druhú stranu

    a utiecť pred faraónom. Boli ako v pasci, nemali možnosť úniku.

 

Dieťa       A čo sa potom stalo?

 

Rodič      Zasiahol Pán, ktorý postavil ohnivý stĺp medzi vojsko a ľud.

               A Mojžišovi povedal, aby vystrel nad more ruku s palicou.

               Potom so silným vetrom vysušil a otvoril more.

               Ľud mohol takto prejsť až na druhý breh - na slobodu.

               Boh ich nenechal zomrieť, otvoril pred nimi cestu do života.

               Toto je význam slova „Pascha“ – znamená to „Prechod“.

               Pre Hebrejov to bol prechod cez Červené more;

               pre nás kresťanov to je prechod zo smrti do života, ktorý sme dostali pri krste.

                           

Krátke ticho na rozjímanie o tomto Božom slove v našom srdci, aby sme si uvedomili, že Pán zachránil aj našu rodinu z nášho „Egypta“, ktorým môže vyť nejaký strach, otroctvo a ustarostenosť.

      

V. V dnešné ráno sme mohli zakúsiť krásu ticha, zostali sme v očakávaním čo sa stane v túto noc. Teraz si spolu chceme vypočuť Evanjelium, ktoré nám oznámi najkrajšiu správu pre našu rodinu i pre celý svet.

 

Vypočujme si Slovo z Evanjelia podľa Matúša (Mt 28,1-10)       

      

Rozprávač       Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.

                        Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.

                        Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.

Anjel              Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.

                      Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.

                      A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley.

                      Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“

 

Rozprávač       Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

                        A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich:

 

Ježiš               „Pozdravujem vás!“

 

Rozprávač       Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal

 

Ježiš               „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

 

Krátka chvíľka ticha.      

      

Rodič              Drahí moji, Ježiš vstal zmŕtvych, je živý, je prítomný medzi nami stále.

                       Toto je naozaj krásna správa. Veľmi rád by som aj od Vás chcel počuť,

                        ktorá veta sa vám páčila z tohto evanjelia, ktoré sme práve počuli.

                        Poviete mi ju?

      

Všetci si v tichu môžu ešte prečítať toto evanjelium a potom nahlas povedia pre nich najkrajšie slovo, alebo vetu.

 

Rodič               Aj dnes pre nás Pascha (Veľká noc) znamená prechod, pretože nás Ježiš zachránil z hriechu a smrti.

                        On je Pán života a dal nám ešte krajší život v plnosti spoločenstva s Bohom  navždy.

                       Ježiš nás pozýva ku svojmu stolu nielen na Veľkú Noc, ale každú nedeľu,

                       aby nás nasýtil sám sebou a svojou veľkou láskou k nám.

 

Dieťa               Na stole nám chýba baránok. Taký, akého jedol Ježiš, keď slávil Veľkú Noc so svojimi rodičmi a priateľmi.

  My však takého baránka nemáme? Prečo?

 

Rodič              Pretože teraz je už iba jediný baránok, ktorý sa za nás obetoval

                       a to je Ježiš – Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.

                       Je to Ježiš, ktorý nám dáva pokoj.

                       On vstal zmŕtvych, aby nás všetkých zachránil – aby nám dal spásu.

                       Teraz sme všetci spojení s Jeho Paschou – s Jeho Veľkou Nocou.      

 

Pripomienka krstu

      

Prítomní si podávajú misku s vodou (stačí veľký pohár). Každý si v tichu namočí ruku, aby pocítil čerstvosť vody a pripomenul si svoj krst tak, že sa prežehná.

Všetci sú potichu, potom sa postavia a vedúci uvedie Vyznanie viery.

      

V.    Obnovme si vieru Apoštolským vyznaním viery v spoločenstve so všetkými bratmi a sestrami po celom svete:   

 

S.    Verím v Boha, Otca všemohúceho,
       Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého,
       narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta,
       bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
       Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
       vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
       Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

       Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku,
       v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
       vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

PROSBY             

      

V.    Ježiš vstal zmŕtvych a je živý medzi nami, v tejto našej domácej Cirkvi. Obráťme sa na Ježiša a povedzme:
S.    Vyslyš nás, Pane.

L. Vzkriesený Pane, zverujeme Ti Cirkev, Rodinu rodín, ktorá sa narodila z Tvojej smrti a zmŕtvychvstania; zverujeme Ti pápeža Františka, všetkých biskupov a kňazov i bratov a sestry vo viere. Prosíme Ťa:

S. Vyslyš nás, Pane.

L.    Pane Ježišu, daruj nám srdce a oči žien a učeníkov, ktorí Ťa vo veľkonočné ráno spoznali ako vzkrieseného. Prosíme Ťa:

S. Vyslyš nás, Pane.

L.     Vzkriesený Pane, Bože života a pokoja, prosíme Ťa za všetkých, ktorí zomreli na koronavírus, za obete vojen, násilia a zúfalstva. Daruj nášmu svetu nádej a pokoj. Prosíme Ťa:

S. Vyslyš nás, Pane.

L.     Pane Ježišu, Syn Boží, ktorý si snami zdieľal život až po kríž, daruj nám radosť z viery a odvahu svedčiť o novom živote zo vzkriesenia. Prosíme Ťa:

S. Vyslyš nás, Pane.

      

Ešte sa môžu pridať spontánne prosby.  

 

 

Božia rodina

      

V.         V tejto slávnej Ježišovej noci - v ktorej ako pravé Svetlo sveta porazil temnotu zla – zjednotení so vzkrieseným Ježišom,

            obráťme sa k Bohu Otcovi a spoločne povedzme:

 

            Otče náš...

 

ZNAK POKOJA     

      

Rodič       V živote našej rodiny prežívame niekedy rôzne ťažkosti, ale vzkriesený Ježiš je stále prítomný medzi nami.

                Najkrajším darom pre nás je dar Jeho pokoja.

                Dajme si teda s radosťou znak pokoja, pretože máme istotu, že vzkriesený Pán je s nami navždy.

      

Pozdrav pokoja      

      

ZNAK CHLEBA

      

Rodič          Pamätáte si, čo povedal Ježiš svojim učeníkom  pri poslednej večeri?

                    Vzal chlieb a kalich s vínom a povedal: „Toto je moje telo, pre vás..., toto je kalich novej zmluvy v mojej krvi...“

                    

Dieťa         A potom dodal: „Toto robte vždy, keď ho vezmete na moju pamiatku“    

             

Rodič        Presne tak. Od tej chvíle jeho priatelia spoločne slávia živú prítomnosť Pána,

                  ktorý nás tak miluje, že nám dal všetko vo svojom Tele a vo svojej Krvi

                  Dnes večer chceme aj my konať pamiatku daru Pána Ježiša v Eucharistii,

                  v túžbe a očakávaní, že ju opäť budeme môcť sláviť s celým spoločenstvom farnosti.

                  Vďaka tomuto Ježišovmu daru sa celá Cirkev stáva stále viac rodinou Božích synov a dcér,

                  až raz budeme všetci spojení v Bohu v jeho kráľovstve.

 

Dieťa       Ako si môžeme pripomenúť aj my toto Ježišovo gesto z Poslednej večere?

 

Rodič      Vezmeme tento chlieb, rozlomíme ho a postupne podáme kúsok tomu, kto stojí pri nás najbližšie.

               Tak vidíme, že všetko, o čo sa spolu delíme medzi sebou, nás spája v láske nášho Pána.

 

V tejto chvíli sa môže zobrať chlieb (ktorý predtým pripravíme – krajec chleba, alebo bochník)rozlámeme ho a rozdelíme ho medzi ostatných.
Pritom môžeme ďakovať Pánu Ježišovi za dar života, viery a rodiny.
Po malej chvíli ticha, pokúsme sa zjednotiť s Ježišom vo svojom srdci v Duchovnom prijímaní

 

Duchovné prijímanie.

 

S. Ježišu, verím, že si naozaj prítomný vo Sviatosti Oltárnej.

     Milujem Ťa nadovšetko a túžim po Tebe v mojej duši.

     Keďže Ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď aspoň duchovne do môjho srdca.

 

(tu urobme na chvíľku prestávku, aby sme sa zjednotili s Ježišom)

 

     Práve si prišiel, objímam Ťa a celý sa s Tebou zjednocujem, nikdy nedovoľ, aby som sa odlúčil od Teba.

      

V.    Velebíme Ťa Pane, pretože si chcel, aby sa Tvoj Syn stal človekom a patril do ľudskej rodiny,

       aby vyrastal v rodinnom prostredí a v ňom zdieľal radosti i bolesti. 

       Zhliadni na túto Svoju rodinu, ktorá volá k Tebe o pomoc; ochraňuj ju a opatruj,

       aby podporovaná Tvojou milosťou mohla žiť v rozvoji a svornosti

       a ako malá domáca Cirkev svedčila vo svete o Tvojej sláve.

       Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

V.    V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

       Rodičia a príbuzní môžu deti poznačiť znakom kríža na čele.