Texty Liturgie domácej cirkvi na Veľkonočnú nedeľu - 2020


Nedeľa Zmŕtvychvstania

 

Liturgia domácej Cirkvi

 

 

Prečo sláviť doma?

 

Nie je to iba pre núdzovú situáciu a tiež to nemá zmenšiť hodnotu sledovania liturgie cez masmédiá, nie je to iba alternatíva pretože nemôžeme ísť do kostola. Je to predovšetkým provokácia tejto situácie, aby sme objavili dar, že sme domácou Cirkvou.

Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).

To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži... manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“ (FC 13).

Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) „rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“

Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).

V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“ Iba toto dáva zmysel, aby sme sa modlili doma.

Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

 

 

ÚVOD

     

Spolu s deťmi pripravíme doma na vhodnom mieste obraz Pána Ježiša, otvorené Sväté Písmo vedľa zažatej sviece, ktorá nám svietila počas modlitby na Vigíliu Veľkej noci a ešte kvety.

Môžeme si pripraviť aj sviece, ktoré si zapálime počas vyznania viery. Jeden z rodičov, alebo z členov rodiny môže liturgiu viesť (V) a ostatní si rozdelia čítania (L).

 

Začiatok

 

Na začiatku po úvodnej piesni sa prežehnáme.

Pieseň  (napr. E’ risorto (https://youtu.be/IBObKrD9Esw) )

 

V. V mene Otca i Syna i ducha Svätého.  Amen.

Môžeme sa naučiť starobylý pozdrav kresťanov, ktorý dodnes používajú kresťania na východe, keď sa stretnú od Veľkej noci až po Turíce.

 

V. "Kristus vstal z mŕtvych!"

S. "Naozaj vstal (z mŕtvych)!"  

 

Výzva

 

V. Kristus vstal zmŕtvych je dnes správou, ktorá sa rozlieha po celom svete. Život zvíťazil nad smrťou: je dobrým slovom, ktoré plodí nádej a obnovuje náš život. Teraz si spytujem svedomie a otvorme sa Božiemu milosrdenstvu.

 

Krátka chvíľka ticha

 

L. Pane, Ty si náš pokoj; Pane, zmiluj sa.

S. Pane, zmiluj sa.

L. Kriste, Ty si našou Veľkou Nocou; Kriste, zmiluj sa.

S. Kriste, zmiluj sa.

L. Pane, Ty si náš život,  Pane, zmiluj sa.

S. Pane, zmiluj sa.

 

V. Všemohúci Bože, zmiluj sa nad nami, odpusť nám naše hriechy priveď nás do života večného.

 

Nasleduje čítanie Evanjelia

 

Spev pred Evanjeliom: Alleluia, rendete grazie (https://youtu.be/YZSMFrWuXxo)

 

V. Nech počúvanie Slova posilní našu vieru, nech nás urobí odvážnymi svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania. Toto vyjadríme pri nasledujúcich zvolaniach tak, že si znakom kríža postupne poznačíme čelo, ústa a srdce:

 

(Chvíľka ticha na uvedomenie si toho, čo ideme robiť : Poznačíme sa postupne troma znakmi kríža)

 

V. Duchu Svätý, otvor náš rozum, aby sme počúvali
    a pochopili Božie Slovo.

(urobíme si malý krížik na čele)

 

V. Duchu Svätý, otvor nám ústa, aby sme ohlasovali radosť
    Evanjelia a mali dobré slovo nádeje pre všetkých.

(urobíme si malý krížik na ústach)

 

V. Duchu Svätý, otvor nám srdce, aby bolo pripravené robiť
    to, čo je Pánova vôľa a bolo veľkodušné v prejavovaní
    priateľstva a dobra.

(urobíme si malý krížik  na srdci)

 

L. Vypočujme si text z Evanjelia podľa Jána (Jn 20,1-9)

 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

 

Bozk na evanjelium

 

V. Počuli sme Slovo Pánovo, teraz mu vyjadríme našu radosť
    a odovzdanosť tak, že pobozkáme knihu Evanjelia.

 

Každý pobozká knihu Evanjelia, na znak úcty.

 

Komentár k evanjeliu otca Ermesa Ronchiho

 

Deň po sobote – skoro ráno, ešte keď bola tma, sa Mária Magdaléna odobrala k hrobu a uvidela, že je kameň od hrobu odvalený...

Veľká Noc je najväčšou udalosťou v histórii. Volá nás k tomu, aby sme slávili s otvorenými očami prechod ľudí do života. Volá nás, aby sme vstali a zmerali si sily v súboji života a smrti, zúfalstva a nádeje, ktorý sa odohráva v našom vnútri. „Pokým nie sme volaní vstať / nikdy nespoznáme našu výšku. / Ale keď vstaneme skutočne / náš vzrast dosiahne až nebo.“ (E. Dickinson) Do neba neprídeme svojimi silami a ani silou našich rečí, ale cez našu vieru.

Vo mne a v každom, vo svätom i v hriešnikovi, v bohatom i poslednom migrantovi, v obeti a dokonca aj v katovi je vzkriesený Kristus. Tu a teraz vzkriesený, ktorý sa tiahne do výšky a ako rieka svetla preniká všetky veci, kým nebude všetko vo všetkých. Už dosahuje učeníkov: „Spolu bežali Peter a Ján, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter.“ Kvôli čomu je potrebné bežať? Prečo všetci bežia v dnešné ráno? To, čo sa týka Krista, si nezasluhuje opatrnosť, ale náhlenie, láska núti k náhleniu. Láska má vždy naponáhlo, ale vždy akosi zaostáva v požiadavke spoločenstva. Život súri, tlačí, má naponáhlo ako valiaci sa kameň po ceste zo srdca. Toto ešte nie je viera, ale pradávna nádej, nelogická úzkosť z niečoho nemožného: „Kto neočakáva nemožné, ten to nikdy nedosiahne“ (Demokristos).

Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval, ktorý mal pri poslednej večeri svoju hlavu na Ježišovej hrudi, ktorý spozná tajomstvá neba („Boh je láska“) prichádza pred Petrom, pred horlivým učeníkom, schopným vytasiť meč v Olivovej záhrade, sám medzi nepriateľmi, aby bránil Krista, schopný ho potom zradiť a potom skočiť do mora, aby dosiahol breh tam, kde ho uvidel. Ján, ktorého Ježiš miloval, prichádza však prvý, aby pochopil dôležitosť zmŕtvychvstania.

Plnosť najvyšších zjavení je: „nechať sa milovať Bohom“. Teda Pane, v tento deň ma miluj Ty. Aj keď nie som milovaniahodný, aj keď som chudobný a milujem Ťa málo, aj keď si to nezaslúžim, miluj ma Pane. Budem bežať ako Ján; obrátim sa k Tebe, ako Mária, moje srdce zahorí ako tým dvom učeníkom z Emauz. Miluj ma, Ty Pane, aby bol každý deň pre mňa Veľkou Nocou.

 

Apoštolské vyznanie viery

 

Všetci si môžu zažať sviece a držať ich počas vyznania viery.

 

V. Obnovme si vieru Apoštolským symbolom vyznania viery: chceme rozprávať o veľkých dielach, ktoré nám Boh vykonal, chceme vyznať našu vieru v Otca, vo všemohúcu Lásku, v Syna, ktorý pre nás zomrel a vstal zmŕtvych, v Ducha Svätého, ktorý z nás urobil synov a dcéry i bratov a sestry.

V. Verím, Pane. Amen.

S. Verím, Pane. Amen.

L. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme.

S. Verím, Pane. Amen.

L. A v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým,; tretieho dňa vstal zmŕtvych; vystúpil do neba, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

S. Verím, Pane. Amen.

L. Verím v Ducha Svätého, vo svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

S. Verím, Pane. Amen.

 

Duchovné sväté prijímanie

 

V. Aj keď nemôžeme prijať sväté prijímanie sviatostne v premenenej Hostii, môžeme aspoň vyjadriť našu túžbu po zjednotení s Ježišom a prijať ho do nášho srdca cez duchovné prijímanie:

S. Ježišu, verím, že si naozaj prítomný vo Sviatosti Oltárnej.

Milujem Ťa nadovšetko a túžim po Tebe v mojej duši.

Keďže Ťa teraz nemôžem prijať sviatostne,

príď aspoň duchovne do môjho srdca.

 

(tu urobme na chvíľku prestávku, aby sme sa zjednotili s Ježišom)

 

Práve si prišiel, objímam Ťa a celý sa s Tebou zjednocujem, nikdy nedovoľ, aby som sa odlúčil od Teba.

 

 

Prosby

 

V. S dôverou sa obráťme v našich prosbách na Pána
    a volajme: Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Daruj silu a svetlo pápežovi Františkovi, nášmu biskupovi Stanislavovi,
    a kňazom, ohlasovateľom Evanjelia.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Daj, aby ľudia žili vo svornosti a bratskej láske.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Vstúp do našich domov a daruj našej rodine pokoj.  

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Ochraňuj deti, starých a všetkých, ktorí prežívajú samotu
    alebo chudobu.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Uzdrav chorých, podporuj osoby, ktoré sa o nich starajú
    a aj ich rodiny.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Daruj nám srdce veľké a veľkodušné srdce.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Daj, aby sme s odvahou ohlasovali tomuto svetu Tvoje
    víťazstvo nad zlom a smrťou.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

L. Prijmi do raja našich zomrelých
    bratov a sestry.

S. Zmŕtvychvstalý Pane, vyslyš nás.

 

Kto chce, môže pridať nejakú prosbu.

 

V. Zmŕtvychvstalý Pán je medzi nami. Obráťme sa ako bratia a sestry na Nebeského Otca s naliehavou modlitbou jeho detí:

 

Otče náš.

 

Rodičia a príbuzní môžu dať deťom na čelo krížik.

 

Blízkosť

 

Dnes je Slávnosť pre všetkých kresťanov! Sme pozvaní, aby sme prežívali túto radosť a delili sa o ňu s blízkymi i priateľmi takými spôsobmi, aké sú dnes možné. Osobitne to dajme pocítiť tým, s ktorými tvoríme našu kresťanskú komunitu, pretože iba v nej získava naša domáca liturgia plný význam – čo je budovanie Veľkej Rodiny. Náš pozdrav nech je ohlasovaním: Kristus vstal zmŕtvych! Aleluja!

 

V : Poďme sa pripravovať aj na návrat k sláveniu nedeľnej Eucharistie - Lebo Túžiaci, túžime

Ako veľmi Ježiš po nás túži, to nám hovorí cez tento mimoriadny deň Paschy.

Ježiš to potvrdzuje súčasne mne ako aj všetkým“ „Ja som s vami stále“.

Nerobí sa iba nejakým všeobecným sprievodcom.

Dnes a každú nedeľu pre nás znovu prežíva svoju Veľkú Noc (Paschu), aby nás zahrnul do sebadarovania sa z lásky.

Uskutočňuje to cez znaky smrti a zmŕtvychvstania – cez Telo, ktoré nám dáva a cez Krv, ktorú za nás vylieva.

Každú nedeľu pre nás... Túži po nás, aby nás mohol zahrnúť do Svojej lásky.

Pane, tak sa hanbím pred nesmiernosťou Tvojej túžby a s kajúcim Petrom Ti opakujem: „Ty vieš, že Ťa milujem.“

Musím uznať, že aj ja som vtedy šiel na omšu, pretože som to vnímal ako povinnosť

a nie preto, že som túžil po stretnutí s Tebou; že aj ja som vyjadril svojim prístupom k nedeľnej svätej omši: „Nepoznám ťa“.

Pane, Ty vieš, že Ťa milujem! A viem, že neprestaneš túžiť po mojej prítomnosti.

Toto ma povzbudzuje a pobáda ešte viac odpovedať na Tvoju lásku a dať ju spoznať všetkým, ktorých stretnem,

tak ako Ťa ohlasovali ženy, keď sa vzdialili od hrobu.

 

V túto nedeľu ponúkame aj požehnanie stolovania, aby sme prežívali vo viere aj veľkonočný obed.

 

V. Toto je deň, ktorý nám dal Pán, radujme sa a jasajme, aleluja.

 

Modlime sa.

Požehnaný si, Pán neba i zeme,

ktorý vo svetle Veľkej Noci

ukazuješ svoju slávu

a daruješ svetu nádej nového života;

pozri na svoje deti,

ktoré sa zhromaždili okolo rodinného stola:

daj, aby sme mohli načerpať z prameňov spásy

pravý pokoj, zdravie tela a ducha, múdrosť srdca,

aby sme sa mali navzájom radi ako nás miloval Kristus.

On premohol smrť a žije i kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Prežehnáme sa.

 

V. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

 

 

Záverečná pieseň: Esulta il cielo (https://youtu.be/R6Qxg-zyKus)

 

 

 

_______

 

Ježišu, v týchto momentoch slávenia domácej liturgie sme boli s Tebou. Vzbuď v nás túžbu vyjadriť to,

že tvoríme jednote telo v Kristovi so všetkými našimi pokrstenými bratmi a sestrami,

počnúc našou farnosťou a našim pastierom, ktorým je farár.

Tieto momenty blízkosti pri Tebe nám dali skúsenosť, že Tvoje utrpenie

a láska prechádzajú z virtuálneho do reálneho: Si spoločníkom, si slovom, si blízkosťou, si jednotou.

Iba v komunite sa završuje Tvoja veľká rodina.

Odteraz Tebou geneticky modifikovaní, v sile Ducha, môžeme mať väčšiu schopnosť šíriť

a komunikovať nádej ako koronavírus šíril strach.

Z našich domov vysielame nový Hashtag   #niesmesamismecirkev

Nevzdávame sa túžby komunikovať krásu toho, že sme Cirkev, cez všetky prostriedky, ktoré poznáme.