Texty Liturgie domácej cirkvi na 4. Veľkonočnú nedeľu - 2020


3. mája 2020 

4. Veľkonočná nedeľa

Liturgia domácej Cirkvi

Prečo sláviť doma?

Nie je to iba pre núdzovú situáciu a tiež to nemá zmenšiť hodnotu sledovania liturgie cez masmédiá, nie je to iba alternatíva pretože nemôžeme ísť do kostola. Je to predovšetkým provokácia tejto situácie, aby sme objavili dar, že sme domácou Cirkvou.

Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).

To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži... manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“ (FC 13).  

Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“ Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).

V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“  Iba toto dáva zmysel, aby sme sa modlili doma.

Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

 

Úvod

 

Rodina, manželia a osoby, ktoré sú doma sedia okolo stola, ktorý používajú na každodenné stolovanie. Tento stôl je odkazom na oltár, eucharistický stôl pre rodinu božích detí.

Môžeme naň pripraviť sviecu, Sväté Písmo a aj obraz svätého, ktorý je pre rodinu vzácny.

Najmladší člen rodiny môže zapáliť sviecu, ktorej svetlo je znakom prítomného Pána Ježiša.

Túto modlitbu vedie otec alebo mama, ale malí i veľkí sa zapájajú do prípravy, do čítaní i odpovedí, ktoré je potrebné si dopredu dohodnúť a pripraviť. Ak je v rodine zvykom spievať spolu môže sa zaspievať aj vhodná pieseň.

 (Napríklad o Ježišovi dobrom Pastierovi ;  Gesù mio Buon Pastore      https://www.youtube.com/watch?v=bbVmQQXXEIw)

 

Jeden z rodičov vedie modlitbu (V.) ďalší sú lektori (L)  alebo odpovedajú spolu S (hrubým písmom)

Začiatok

Začíname znakom kríža.           

V.      V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S.      Amen.      

V.      Kristus vstal zmŕtvych!     

S.      Pán naozaj vstal zmŕtvych!       

        

Výzva      

 

V. V dnešnú nedeľu, v deň Pána, silnejšie cítime puto, ktoré nás zjednocuje s Kristom, ktorý je stále prítomný medzi nami. V skromnosti našej rodiny slávime Pamiatku na Jeho vzkriesenie a zjednocujeme sa do jedného chóru so všetkým stvorením, aby sme spolu ospievali nové nebesia a novú zem, ktoré nám On prisľúbil.

 

Antifóna Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté. Aleluja.

 

Chválospev Dan 3, 52-57

(môžeme recitovať striedavo na dva chóry)

Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, *

hoden chvály a vyvýšený naveky. –

 

Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté, *

hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky. –

 

Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, *

hoden chvály a slávy nad všetky veky. –

 

Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, *

hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky. –

 

Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti, †

a tróniš nad cherubmi, *

hoden chvály a vyvýšený naveky. –

 

Zvelebený si na nebeskej oblohe; *

hoden chvály a slávy naveky. –

 

Velebte Pána, všetky jeho diela; *

chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Antifóna Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté. Aleluja.

 

Úkon ľútosti

 

V. Pane, spolu Ťa chceme poprosiť o odpustenie pre všetky situácie, keď sme vpustili medzi seba „zlodejov a zbojníkov“ a nechali sme sa zviesť cudzími hlasmi. Ty, ktorý si Pastier a prišiel si, aby si nám daroval život v hojnosti, zhovievavo nám odpusti naše chyby a nedostatky. (chvíľa ticha)

Ak sa niečo stalo medzi nami, čo nás rozdelilo, alebo zranilo, vzájomne si poprosme o odpustenie. Kto chce, môže v jednoduchosti poprosiť o odpustenie druhého...

V.      Na znak našej ochoty nášho zmierenia si podajme ruky, alebo sa objímme.

V.      Milosrdný Otče, pohliadni láskavo na našu rodinu, ktorá sa zjednotila v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, a daj aby sme v nasledujúcom týždni s pomocou Tvojho Svätého Ducha, žili v harmónii medzi sebou i s Tebou.

 

Počúvajme Slovo

 

V.      Teraz ťa prosíme, otvor naše uši a naše srdcia, aby sme počúvali Slovo, ktorým sa Ježiš prihovára každému z nás.

 

L .     Z  Evanjelia podľa Jána (Jn 10, 1-10)

 

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

 

Počuli sme Slovo Pánovo

 

Komentár otca Ermesa Ronchiho

 

Prišiel som ,aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Pre mňa je táto veta jedna z najžiarivejších z celého evanjelia. Dokonca je to veta mojej viery, ktorá má vábi a vždy ma obnovuje, keď ju počúvam: som tu pre život plný, hojný, mocný. Nie iba pre prežitie, nie iba pre minimum bez ktorého život nie je životom, ale pre život, ktorý je prekypujúci, skvelý, mimoriadny; život, ktorý láme prekážky, preteká a je plodný, veľkolepý, ktorý plytvá vôňou lásky, slobody, a odvahy. Taký je Boh: dáva mannu nielen na jeden deň ale na 40 rokov na púšti, chlieb pre 5000 osôb, novučkú pokožku pre 10 malomocných, odkotúľaný kameň pre Lazara, 100 bratov a sestier (ovečiek), pre ktorých zanechal dom, odpustenie 77 krát, nádoba s nardovou masťou za 300 denárov. „Ježiš neprišiel, aby priniesol náboženskú teóriu, systém myšlienok. Odovzdal nám život a vytvára v nás vrúcnu túžbu po plnom živote“ (G. Vannucci)

Evanjelium obsahuje odpoveď na hlad po živote, ktorý nosíme všetci vo svojom vnútri a ktorý nás prenasleduje.

Prvé gesto, ktoré charakterizuje skutočného pastiera, darcu života, toho, čo vstupuje do ohrady je, že každú ovečku volá po mene (Ježiš tu používa neprimeranú metaforu, nelogickú, neuskutočniteľnú pre „normálneho“ pastiera, ale tým gestom podčiarkuje niečo viac, nesmiernu lásku Pána) a potom ich vyvádza von.

Ježiš privádza ovce z košiara, z miesta, kde je bezpečne, ale na nejaký čas ich to miesto obmedzí v slobode. Nie dvere (brána) z ohrady, ale z iného – z inštitúcií, zo starého Izraela s novými vylepšenými schémami – z toho sa stráca sloboda. Nie, on je pastier otvorených miest a to, čo prináša, je nezastaviteľný proces oslobodenia, obrovské putovanie k životu.

Dvakrát nás uisťuje: „Ja som bránou“, neustále otvorenou hranicou, ktorú už nik nezatvorí, oveľa silnejší, ako všetky väzenia (vstúpi, vyjde a nájde...), je vstupom  do zeme, ktorá oplýva mliekom a medom, mlieko spravodlivosti a med slobody. Plnší život.

Druhá charakteristika opravdivého pastiera je, že kráča pred ovcami. Nemáme pastiera zadného voja, ale vodcu, ktorý otvára chodníky a nachádza nové cesty.

Tento pastier nekričí a ani nehrozí, aby ho nasledovali, ale taký, čo predchádza a presviedča so svojim rozhodným krokom pred ostatnými, so slnkom a vetrom na tvári, je pastierom budúcnosti, ktorý ma ubezpečuje: spolu so mnou patríš do otvoreného a kreatívneho systému, nie do starého obmedzeného ovčinca, ktorý je zablokovaný a kde sa iba slepo poslúcha. 

Žiť znamená patriť budúcnosti: ktorú drží otvorenú, on, zamilovaný pastier „jediný pastier, ktorý nás uschopní kráčať do neba.“ (D.M. Turoldo) 

Ak sa niekto chce podeliť o nejakú myšlienku, slovko, ktoré sa ho dotklo, môže to urobiť teraz...        

Môže sa zaspievať nejaká pieseň k Duchu Svätému

 (Napríklad (Rieka pokoja) - Fiume di Pace   https://www.youtube.com/watch?v=4GCLs9VqNEk)

 

Prosby

 

V. Ježišu, dobrý Pastier, sme tu s otvoreným náručím, aby sme Ťa prijali v Tvojom Slove a v spoločenstve medzi nami. Vzdávame Ti vďaky, pretože si prišiel, aby si nám daroval život v hojnosti.

 

L1 Keď máme smutné srdce a zmätené tisícmi hlasmi, ktoré pochádzajú z vlažnosti

-        Zošli nám Svojho Ducha svetla, aby rozohnal mraky, ktorá nás zaťažujú.

 

L2 Tak, ako v tomto čase, je nám ohrada úzka a sme smutní pretože nám chýbajú naši priatelia, naši príbuzní, naša farská komunita.

-        Zošli nám Svojho Ducha lásky, aby nám zohrial naše srdcia.

 

L1 Keď dovolíme, aby nervozita, hnev a netolerantnosť ukradli radosť z toho, že sme spolu a v našich srdciach vzniká túžba po odplate a po obviňovaní.

  • Zošli nám Svojho Ducha pokoja, aby vyliečil rozdelenia medzi nami, tak ako v manželstve, tak aj v rodine.

 

L2 Pane, Ty si bránou.

  • Zošli nám Svojho Ducha múdrosti, aby sme si boli vedomí toho, že keď niekto vstúpi cez Teba, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde potravu.

 

L1 Za všetkých kňazov, za nášho biskupa (Meno) a pápeža Františka.

  • Zošli im Svojho Ducha, aby vedeli rozlišovať a tak boli bezpečnými vodcami, opravdivými pastiermi, ktorí kráčajú pred nami aj v tomto čase, v ktorom musíme byť zatvorení v našich domovoch.

 

V. Ježišu, Dobrý Pastier, aj naďalej vstupuj do našich ohrád, príď a daruj nám život, príď a daruj nám život v hojnosti.

 

Duchovné sväté prijímanie

Pripravujeme sa návrat na nedeľnú Eucharistiu.

Lebo Túžiaci, túžime...

Ak si predstavím, Ježišu, že Ty si hlavným protagonistom každej Eucharistie a že kňaz je iba „viditeľným znakom“ Teba, ktorý si prítomný... vtedy dostáva zmysel každé aj to najmenšie gesto a slovo! Rozumiem, že všetko je naplnené Tvojou ohnivou láskou, ktorá túži byť so mnou a so všetkými.

Tak aj úvodná modlitba, ktorá sa nazýva modlitba dňa, alebo „kolekta“ (v preklade od slova zbierať), mi pripomína, že kňaz, duchovne pristupuje k nám veriacim a zozbiera naše modlitby a zjednocuje ich do jednej, keď na úvod povie „modlime sa“.

Kňaz, ktorý si uvedomuje, že je iba Tvojim znakom, sa obráti na Nebeského otca a hovorí: „Skrze nášho Pána Ježiša Krista Tvojho Syna, ktorý je Boh...“

Nie je to ešte modlitba prosieb, ktorá je pred obetovaním, ale to modlitba, v ktorej sa prosí cez Ježiša, aby sa celá Cirkev a teda každý z nás, každá rodina nasledovala kroky Ježiša od Zvestovania až po Zoslanie Ducha Svätého.

Ty, Ježišu, prinášaš naše modlitby Otcovi, túžiš ich zozbierať osobne, daj aby sa dostali až k Otcovi. 

Aj ja túžim prísť na svätú omšu s plným srdcom nadšenia, aby som ťa nasledoval s celou Cirkvou počas liturgie, ktorá prežíva Tvoj život vtelenia, verejného pôsobenia, utrpenia, smrti a vzkriesenia a dar Ducha Svätého.

Aj ja chcem, aby som sa vedel pozerať Tvojim očami, aby som cítil ako Ty a kráčal pro Tebe s celou mojou veľkou rodinou a mojou komunitou, s mojou farnosťou.

 

V. Aj keď nemôžeme prijať sväté prijímanie sviatostne v premenenej Hostii, môžeme aspoň vyjadriť našu túžbu po zjednotení s Ježišom a prijať ho do nášho srdca cez duchovné prijímanie:

S. Ježišu, verím, že si naozaj prítomný vo Sviatosti Oltárnej.

Milujem Ťa nadovšetko a túžim po Tebe v mojej duši.

Keďže Ťa teraz nemôžem prijať sviatostne,

príď aspoň duchovne do môjho srdca.

(tu urobme na chvíľku prestávku, aby sme sa zjednotili s Ježišom)

Práve si prišiel, objímam Ťa a celý sa s Tebou zjednocujem, nikdy nedovoľ, aby som sa odlúčil od Teba.

V. Teraz, keď sme sa duchovne zjednotili s Ježišom, môžeme viac vnímať prítomnosť všetkých bratov a sestry a práve preto vyslovme jednotlivo mená aspoň niektorých, s ktorými sme obyčajne stretávame a zdieľame sa na nedeľnej Eucharistii. Každý nech povie aspoň meno niekoho z nich...

V. Teraz, keď si viac uvedomujeme, že všetci pokrstení sú naši bratia a sestry, môžeme predniesť modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:

S. Otče náš…

Záver

Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie:

(Meno) Žehnáme/žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V. Zakončime našu modlitbu tým, že sa zveríme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach:

S. Zdravas Mária...

 

Môžete si aj zaspievať nejakú pieseň k Panne Márii

 ( alebo ... https://youtu.be/Qrd_BDTylv4 )