Texty Liturgie domácej cirkvi na 5. Veľkonočnú nedeľu - 2020


10. mája 2020 

5. Veľkonočná nedeľa

Liturgia domácej Cirkvi

Prečo sláviť doma?

 

Nie je to iba pre núdzovú situáciu a tiež to nemá zmenšiť hodnotu sledovania liturgie cez masmédiá, nie je to iba alternatíva pretože nemôžeme ísť do kostola. Je to predovšetkým provokácia tejto situácie, aby sme objavili dar, že sme domácou Cirkvou.

Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).

To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži... manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“ (FC 13).  

Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“ Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).

V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“  Iba toto dáva zmysel, aby sme sa modlili doma.

Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

Aj keď už pomaly otvárame slávenie sv. omší v kostole
(s obmedzeným a vyhradeným počtom prítomných veriacich), liturgia domácej cirkvi je naďalej aktuálna nielen teraz, keď sú ešte obmedzenia, ale bude aktuálna aj „v normálnom čase“, pretože domáca cirkev je stále aktuálne doma prítomná. A potrebuje sláviť, v rozličných formách a časových ohraničeniach, svoje slávenie – môže mať podobnú formu, ako má táto, ale môžeme ju tvoriť aj podľa situácii a kreatívneho prístupu. Vždy je tam dôležitá prítomnosť čítania Božieho slova.

Učme sa tomu a zdieľajme s ostatnými rozličné spôsoby slávenia. A pritom budeme čerpať aj zo slávení Eucharistie v kostoloch.

Úvod

Rodina, manželia a osoby, ktoré sú doma sedia okolo stola, ktorý používajú na každodenné stolovanie. Tento stôl je odkazom na oltár, eucharistický stôl pre rodinu božích detí.

Môžeme naň pripraviť sviecu, Sväté Písmo a aj obraz svätého, ktorý je pre rodinu vzácny.

Najmladší člen rodiny môže zapáliť sviecu, ktorej svetlo je znakom prítomného Pána Ježiša.

Túto modlitbu vedie otec alebo mama, ale malí i veľkí sa zapájajú do prípravy, do čítaní i odpovedí, ktoré je potrebné si dopredu dohodnúť a pripraviť. Ak je v rodine zvykom spievať spolu môže sa zaspievať aj vhodná pieseň.

 

 (Napríklad Kráľ kráľov, Re dei Re https://youtu.be/9zbbr_GHXSo  )

Jeden z rodičov vedie modlitbu (V.) ďalší sú lektori (L)  alebo odpovedajú spolu S (hrubým písmom)

Začiatok

Začíname znakom kríža.                       

V.      V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S.      Amen.      

V.      Kristus vstal zmŕtvych!     

S.      Pán naozaj vstal zmŕtvych!               

Modlitba k Duchu Svätému

V. Ó Duchu Svätý, láska ktorá prichádza od Otca a od Syna, nevyčerpateľný prameň milosti a života, túžime sa ti celí zasvätiť, so všetkým, čo nám patrí a so všetkým čím sme.

Ó Duchu Svätý, príď do nášho srdca, so svojou mocou ho pritiahni k sebe, ó Bože! Zohrej a zapáľ nás svojou najsladšou láskou, pomáhaj nám v každej činnosti vytvoriť priestor, aby sme mohli prijať Tvoju sladkú prítomnosť.

Amen.

(Odporúča sa zaspievať pieseň k Duchu Svätému napr. JKS 217-  Duchu Svätý prídi z neba, alebo Spirito di Dio https://youtu.be/f6r1AES2bx0  )

Výzva     

V. V dnešnú nedeľu, v deň Pána, silnejšie cítime puto, ktoré nás zjednocuje s Kristom, ktorý je stále prítomný medzi nami. V skromnosti našej rodiny slávime Pamiatku na Jeho vzkriesenie a zjednocujeme sa do jedného chóru so všetkým stvorením, aby sme spolu ospievali nové nebesia a novú zem, ktoré nám On prisľúbil.

Antifóna Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane. Aleluja.

Oslava Pána

                  (môžeme recitovať striedavo na dva hlasy)

L1 Pane, všetko nám hovorí o tebe, o tvojej nekonečnej láske, o tvojej nekonečnej kráse!

 • Ďakujeme Ti, pretože od východu slnka až po západ celé stvorenie nám spieva.

S Chvála a Sláva Tebe, Pane Ježišu.

L2 Pane, Ty sa o nás staráš ako nežná matka, ako vášnivo zaľúbený, ako úprimný priateľ!

 • Ďakujeme Ti, pretože každý deň sa nám zjavuješ cez slová, pohľady a skutky tých, čo sú pri nás.

S Chvála a Sláva Tebe, Pane Ježišu.

L1 Pane, Ty po nás túžiš, podmaňuješ si nás, túžiš sa nám darovať bez výhrad!

 • Ďakujeme Ti, pretože v nás verne prebývaš aj vtedy, keď my nezostávame v tebe.

S Chvála a Sláva Tebe, Pane Ježišu.

S  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz i vždycky

i na veky vekov. Amen

Antifóna Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane. Aleluja.

Úkon ľútosti

V. Pane, ako jedno srdce a jedna duša sa skláňame k Tvojim nohám, aby sme Ťa prosili o odpustenie.

Pane, proti Tebe sme zhrešili.

Ukáž nám svoje milosrdenstvo

a daruj nám svoju spásu.

S. Pane, zmiluj sa.

V Pane, prosíme Ťa o odpustenie,

pre všetky chvíle, keď sa naše vzťahy

stali prameňom nedorozumenia a hádok.

S. Pane, zmiluj sa.

V Pane, prosíme Ťa o odpustenie,

pre všetky situácie, keď sme nedokázali

rozpoznať a prijať zranenia a krehkosti našich bratov a sestier.

S. Pane, zmiluj sa.

V Pane, prosíme Ťa o odpustenie,

Pre všetky razy, keď sme neodpustili

Osobám, ktoré nás zradili.

S. Pane, zmiluj sa.

V Pane, prosíme Ťa o odpustenie,

za každý raz, keď sme neotvorili 

dvere nášho domu, tomu, kto bol v núdzi.

S. Pane, zmiluj sa.

V. Na znak ochoty nášho zmierenia sa srdečne objímme.

Počúvajme Slovo

V.      Teraz Ťa, Otče, prosíme, aby si nám daroval povedomie, že v tomto momente Ježiš hovorí ku každému z nás.

 

L .     Z  Evanjelia podľa Jána (Jn 14, 1-12)

Ja som cesta, pravda a život

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Počuli sme Slovo Pánovo

Komentár dona Luciana Squizzato

Kto je v manželstve, vo svojom manželskom vzťahu a aj voči deťom je povolaný, aby žil kresťanskú radikálnosť, ktorá je vyjadrená v troch sľuboch čistoty, chudoby a poslušnosti, ak chce, aby sa uskutočňovalo jeho manželstvo.

Pre toho, kto je v manželstve, byť chudobným znamená žiť v povedomí, že všetko je relatívne; iba Ježiš Kristus, ako ženích, je istotou - kotvou.

Pre toho, kto je v manželstve, čistota znamená dobrú komunikáciu, a aj na úrovni tela s manželským partnerom: dialóg manželov sa neuskutočňuje iba cez slová, ale aj cez vlastné telo. Žiť čistotu v manželstve znamená prijímať i rešpektovať  túžby vlastného manželského partnera, bez nútenia. (Platí to obojstranne, nielen z jednej strany)

Aký význam má poslušnosť v manželskom živote? Kto má koho poslúchať? A prečo? Tu vstupujeme do srdca evanjelia dnešnej nedele: „Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne.“ Mohli by sme povedať, že cieľom poslušnosti Ježiša, je uskutočniť jednotu s Otcom.

Teda vzájomná poslušnosť medzi manželmi spočíva v uskutočňovaní jednoty, aby sa „stali jednotou“. „Stať sa jedným“ je privilegovaná cesta pre spoločenstvo, pretože to isté sa deje vo vnútri Najsvätejšej Trojice, kde nie je podriadenie, ale spoločenstvo.

Teda poza to všetko, poslušnosť Ježiša voči Otcovi, je intenzívnym vzťahom lásky, ktorý vytvára vzájomnú disponovanosť.

Poslušnosť medzi manželmi je vzájomnou disponovanosťou na všetkých úrovniach, nie je tu prednosť jedného pred druhým, ale vzájomný rast v láske.

Kedy a ako sa žije poslušnosť s manželským partnerom a s osobami mojej rodiny? Tak ako Ježiš... vtedy keď sa zastavím a zotrvám v počúvaní druhého; keď sa prijímam slová tohto druhého a nechcem za každú cenu presadiť tie moje a keď to urobím ochotne, pretože ťa túžim milovať a chcem, aby si sa cítil/a milovaný/á. A keď to je takto , nikdy nevyhrá jeden alebo druhý, ale vyhráme MY. Manželská poslušnosť je umenie rozhodovať sa spolu; od tohto sa chápe, aký je dôležitý manželský dialóg...

Aké je prvá poslušnosť, ktorú majú manželia? Vzájomná poslušnosť? Nie. Je to poslušnosť Slovu Evanjelia. „Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec“, hovorí Ježiš. 

Ak sa niekto chce podeliť o nejakú myšlienku, slovko, ktoré sa ho dotklo, môže to urobiť teraz...        

Gesto manželov

V. V tejto chvíli vám chceme ponúknuť gesto, ktoré má vyjadriť, že byť manželmi - jeden pre druhého znamená byť „miestom“, ktoré Pán spolu s vami pripravil na tomto svete. Okrem toho, ako pár zasvätený Bohu, manželia túžia kráčať spolu k Miestu, ktoré pripravil Boh pre všetkých manželov. Ísť po ceste k tomuto miestu znamená každodenne živiť vzťah s Ním, pretože je cestou na dosiahnutie Otca.

 • Manželia si vzájomne pobozkajú manželské prstene, ktoré sú znakom vernosti Sviatosti, ktorú prijali – ktoré sú prostriedkom na dosiahnutie miesta prisľúbené Pánom. 
 • Deti sa vzájomne objímu a povedia: „Ďakujeme Pane Ježišu za miesto, ktoré si nám pripravil v tejto rodine!“

 

Môže sa zaspievať nejaká pieseň:

 (Napríklad: Verím, že môžeš uzdraviť - Credo che tu puoi guarire https://youtu.be/pKlPiMZCfX8 )  

 

V. Najsvätejšia Trojica, s radosťou, ktorá vychádza z Evanjelia, Ti voláme:

S. „Verím, pomôž mojej slabej viere.“

V.      Veríme v Teba, Otče, ktorý na nás myslíš už od večnosti,

a ktorý si nás stvoril na svoj obraz a podobu

veríme, že sa staráš o nás vo všetko, čo potrebujeme

a sprevádzaš nás počas celej cesty našim životom

S.      „Verím, pomôž mojej slabej viere.“

V.      Veríme v Teba, Ježišu, náš Ženích,

ktorý si prítomný v nás a snami

veríme, že si soľou nášho vzťahu

a svetlom nášho domu

veríme, že skutočným zmyslom nášho života

je milovať ťa a byť milovaným.

S.      „Verím, pomôž mojej slabej viere.“

V.      Veríme v Teba, Duchu Svätý,

prameň našej lásky

veríme, že iba v Tebe sa žije naplno

a všetko sa premieňa

veríme, že naše skutky, pokropené tvojou láskou,

sa stanú požehnaním pre nás a našich bratov a sestry.

S.      „Verím, pomôž mojej slabej viere.“

Amen.

Zvolanie

V. Modlime sa: Duchu, ktorý sa vznášaš nad vodami, utíš naše nesúlady, nepokojné prúdy, hlučnosť našich slov, víchrice ničoty, a v tichu v nás vzbuď túžbu po stretnutí s Ježišom.

 

Duchovné sväté prijímanie

Pripravujeme sa návrat na nedeľnú Eucharistiu.

Lebo Túžiaci, túžime...

Myslím na Emauzských učeníkov, Pane,  ale aj na Teba, ako sa k nim približuješ so svojim Slovom – skutočným chápaním dramatických udalostí, ktoré sa stali v Jeruzaleme. Ako veľmi si túžil a aký si bol plný nadšenia, aby si im pomohol pochopiť, že tie udalosti majú iný význam, ako si myslia. Ako si veľmi po tom túžil?! A to je práve tá myšlienka, ktorá ma priťahuje na nedeľnú svätú omšu – to ohlasované Slovo, tá homília, pri ktorej riskujem, že budem roztržitý a neuvedomím si, že za týmito slovami je Tvoje utrpenie, Tvoja túžba mi pomôcť pochopiť udalosti môjho života, to čo sa stalo počas týždňa, aby si mi ukázal, že za tým všetkým je Tvoja stratégia, ktorá ma chce priviesť do Tvojej prítomnosti. Tu sa nachádzam v zmätku! Viem, že túžiš ku mne hovoriť, vyučovať ma, čítať udalosti môjho života a ja tu riskujem nezáujem o tieto slová, ba dokonca sa ani len nechystám, aby som ich počul a bral vážne. 

Ďakujem Ti, Ježišu, za Tvoju vernosť, že mi hovoríš aj keď nepočúvam. Chcem napredovať vo svojej túžbe po Slove, ktoré máš pre mňa.

V. Aj keď nemôžeme prijať sväté prijímanie sviatostne v premenenej Hostii, môžeme aspoň vyjadriť našu túžbu po zjednotení s Ježišom a prijať ho do nášho srdca cez duchovné prijímanie:

S. Ježišu, verím, že si naozaj prítomný vo Sviatosti Oltárnej.

Milujem Ťa nadovšetko a túžim po Tebe v mojej duši.

Keďže Ťa teraz nemôžem prijať sviatostne,

príď aspoň duchovne do môjho srdca.

(tu urobme na chvíľku prestávku, aby sme sa zjednotili s Ježišom)

Práve si prišiel, objímam Ťa a celý sa s Tebou zjednocujem, nikdy nedovoľ, aby som sa odlúčil od Teba.

V. Teraz, keď sme sa duchovne zjednotili s Ježišom, môžeme viac vnímať prítomnosť všetkých bratov a sestry a práve preto vyslovme jednotlivo mená aspoň niektorých, s ktorými sme obyčajne stretávame a zdieľame sa na nedeľnej Eucharistii. Každý nech povie aspoň meno niekoho z nich...

V. Teraz, keď si viac uvedomujeme, že všetci pokrstení sú naši bratia a sestry, môžeme predniesť modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:

S. Otče náš…

Záver

Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie:

 

(Meno) Žehnáme/žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V. Zakončime našu modlitbu tým, že sa zveríme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach:

S. Zdravas Mária...

Môžete si aj zaspievať nejakú pieseň k Panne Márii

 ( la fede di Maria https://m.youtube.com/watch?v=0lVjLJccWfg  )

 

Komentár evanjelia pre deti do 10 rokov

Posolstvo

(Zastavíme sa pri verši z Evanjelia „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Vysvetlenie: Ježiš vystúpi, aby nám pripravil miesto, ktorá sa chápe ako VZŤAH medzi Otcom, Synom a Duchom Svätý.)

Materiál

Zapamätaj si: Je potrebné dopredu pripraviť chlieb (malé chlebíky)!

(Je jasné, že je veľký rozdiel, keď deti iba vidia ingrediencie a tým, že si môžu všetko zamiesiť a upiecť. Preto je potrebné zvážiť, kto čo môže urobiť. Ostatné doplní modlitba.)

Múka (to sme my)

Kvások (Ježiš)

Voda (Duch Svätý)

Pec (Boh)

Aktivita

(Ukážte chlieb( chlebík, alebo upečené cesto z pizze) )

Čo to je? Z čoho to je urobené?

 

(Ukážte ingrediencie. Ak z nich budete robiť chlieb, spolu s deťmi ich môžete zamiesiť)

 

Tento chlieb je výsledok. Museli sme tam dať dokopy tieto prísady (zložky): múku, kvások, vodu a soľ

Pamätáte si postup?

Najprv sme zamiesili múku s kváskom..., kvások veľmi nevidno, ale vieme že tam je, však si pamätáme?

Potom sme pridali vodu a soľ, a nakoniec sme ich všetky dobre premiesili aby sa všetky dobre zmiešali.

A potom?

Potom sme cesto vyformovali podľa našej fantázie: Niekto urobil okrúhly chlebík, iný podlhovastý, jeden vyšší, iný nižší, ale všetky sa nám rovnako páčia!

Teraz boli pripravené na pekáč, čo ešte musíme urobiť?

Dať ich do horúcej pece, tak aby mala správnu teplotu a aby tam boli potrebný čas.

Keď sú hotové, tak ich vytiahneme von. A toto je výsledok: teplý chlebík, s ktorého vychádza neodolateľná vôňa, ktorá sa šíri po celom dome. Skutočne je ťažké odolať pokušeniu a nezjesť  ho hneď...

 • Čo by sa stalo, ak by sme do cesta nedal kvások?
 • Môžeme rásť a stať sa chlebom bez kvásku?
 • A ak by sme nepridali soľ, akú by mal chuť teraz chlieb?
 • Ak by múka stvrdla v ceste, bola by ako skala, mohol by jej pekár dať formu?

 

Správa

 • Stane sa aj nám, keď nespoznáme Pána v našom živote,

ako keď sa Filip obrátil na Ježiša „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

 • Stane sa aj nám keď nesledujeme cestu s Pánom, vzdialime sa od jeho Slova a budeme sami rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie je... práve tak ako Tomáš, ktorý sa obrátil na Pána „Pane, nevieme kam ideš, ako môžeme poznať cestu?“
 • Stane sa aj nám, keď sa naša viera stane vlažnou a naša duša nepokojnou, nenájde pokoj... tak ako keď Ježiš hovoril svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nestrachuje, verte v Boha a verte aj vo mňa“.
 • Stane sa aj nám, keď budeme tvrdí vo svojom srdci a nedovolíme, aby nás Pán spracovával a stvárňoval. Boh však zostane verný stále a hovorí nám: „ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

 

Môžeme si zaspievať vhodnú pieseň

(Credo che tu puoi guarire - verím, že ty môžeš uzdraviť https://youtu.be/pKlPiMZCfX8 )