Texty Liturgie domácej cirkvi na 6. Veľkonočnú nedeľu - 2020


17. mája 2020 

6. Veľkonočná nedeľa

Liturgia domácej Cirkvi

Prečo sláviť doma?

Nie je to iba pre núdzovú situáciu a tiež to nemá zmenšiť hodnotu sledovania liturgie cez masmédiá, nie je to iba alternatíva pretože nemôžeme ísť do kostola. Je to predovšetkým provokácia tejto situácie, aby sme objavili dar, že sme domácou Cirkvou.

Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).

To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži... manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“ (FC 13).  

Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“ Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).

V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“  Iba toto dáva zmysel, aby sme sa modlili doma.

Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

Už sme pomaly otvorili slávenie sv. omší v kostole (s obmedzeným a vyhradeným počtom prítomných veriacich), liturgia domácej cirkvi je naďalej aktuálna nielen teraz, keď sú ešte obmedzenia, ale bude aktuálna aj „v normálnom čase“, pretože domáca cirkev je stále aktuálne doma prítomná. A potrebuje sláviť, v rozličných formách a časových ohraničeniach, svoje slávenie – môže mať podobnú formu, ako má táto, ale môžeme ju tvoriť aj podľa situácii a kreatívneho prístupu. Vždy je tam dôležitá prítomnosť čítania Božieho slova.

Učme sa tomu a zdieľajme s ostatnými rozličné spôsoby slávenia. A pritom budeme čerpať aj zo slávení Eucharistie v kostoloch.

 

Úvod

 

Rodina, manželia a osoby, ktoré sú doma sedia okolo stola, ktorý používajú na každodenné stolovanie. Tento stôl je odkazom na oltár, eucharistický stôl pre rodinu božích detí. Môžeme naň pripraviť sviecu, Sväté Písmo a aj obraz svätého, ktorý je pre rodinu vzácny.

Najmladší člen rodiny môže zapáliť sviecu, ktorej svetlo je znakom prítomného Pána Ježiša.

Túto modlitbu vedie otec alebo mama, ale malí i veľkí sa zapájajú do prípravy, do čítaní i odpovedí, ktoré je potrebné si dopredu dohodnúť a pripraviť. Ak je v rodine zvykom spievať spolu môže sa zaspievať aj vhodná pieseň.

 (Napríklad Tisíc dôvodov - Mille ragioni https://m.youtube.com/watch?v=aMR7BcjJyTo )

Jeden z rodičov vedie modlitbu (V.) ďalší sú lektori (L)  alebo odpovedajú spolu (S)

Začiatok

 

Začíname znakom kríža.

V.      V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S.      Amen.      

V.      Kristus vstal zmŕtvych!     

S.      Pán naozaj vstal zmŕtvych!       

        

Modlitba k Duchu Svätému 

 

V. Ó Duchu Svätý, láska ktorá prichádza od Otca a od Syna, nevyčerpateľný prameň milosti a života, túžime sa ti celí zasvätiť, so všetkým, čo nám patrí a so všetkým čím sme.

Ó Duchu Svätý, predkladáme pred tvoju tvár naše nádoby s trochou špinavej vody. Zmeň ju, premeň ju na víno tvojej radosti. Odstráň od nás všetko, čo je nepotrebné, osloboď nás od našich egoizmov, od našich márností a naplň nás svojou pokornou láskou. Daruj nám milosť, aby sme mohli žiť naplno tvoju slávnu prítomnosť.

Amen.

(Odporúča sa zaspievať pieseň k Duchu Svätému napr. JKS 217-  Duchu Svätý príď z neba, alebo Príď už, príď Duchu Stvoriteľu..., alebo Duchu Svätý, príď k nám..., alebo iná podľa: Spirito Santo dolce presenza https://m.youtube.com/watch?v=Bb2WHAiP5SM)

Výzva      

 

V. V dnešnú nedeľu, v deň Pána, silnejšie cítime puto, ktoré nás zjednocuje s Kristom, ktorý je stále prítomný medzi nami. V skromnosti našej rodiny slávime Pamiatku na Jeho vzkriesenie a zjednocujeme sa do jedného chóru so všetkým stvorením, aby sme spolu ospievali nové nebesia a novú zem, ktoré nám On prisľúbil.

Antifóna Zvelebený si, Pane, spievame Ti na slávu. Aleluja.

Oslava Pána

                  (môžeme recitovať striedavo na dva hlasy)

L1 Pane, myslel  si na nás už od večnosti, stvárnil si nás nežne a starostlivo, zázračne si nás utvoril.

  • Ďakujeme Ti, pretože nás zjednocuješ v Sebe a darúvaš nám radosť z toho, že môžeme objavovať Tvoju nekonečnú krásu v každom našom bozku, pohladení, a myšlienke lásky.

S S Chvála a Sláva Tebe, Pane Ježišu.

L2 Pane, Tvoja prozreteľná ruka nás živí a vedie, uisťuje a chráni.

  • Ďakujeme Ti za Tvoju jedinečnú túžbu, že sa chceš stať darom pre nás, že nás túžiš naplniť Sebou, Svojou svätosťou, aby sme mohli žiť večne kolísaný Tvojou láskou.

S Chvála a Sláva Tebe, Pane Ježišu.

L1 Pane, Tvoje meno je Svätý a Mocný, je medom pre naše pery, rosou pre naše končatiny, posilou pre našu dušu.

  • Ďakujeme Ti, pretože vždy keď Ťa vzývame, zakusujeme Tvoju všemohúcnosť, a tvoju nádhernú lásku.

S S Chvála a Sláva Tebe, Pane Ježišu.

L2 Pane, Ty si pokojom v búrkach, svetlo v temnotách, dokonalá radosť v utrpeniach.

  • Ďakujeme Ti za to, že si môžeme obnovovať spoločenstvo medzi sebou v Tebe, pretože láska ktorú nám darúvaš pre život, je vždy väčšia ako všetky naše bolesti a slabosti.

S Chvála a Sláva Tebe, Pane Ježišu.

S  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

 

Antifóna Zvelebený si, Pane, spievame Ti na slávu. Aleluja.

 

Úkon ľútosti

 

V. Pane, dnes Ťa chceme poprosiť o odpustenie za každú chvíľu, keď sme boli zaujatí sebou, a nevideli sme Tvoju Prítomnosť v druhých, že sme zatvorili pred nimi svoje srdce a nedovolili sme Tvojmu Svätému Duchu, aby nás uschopnil rásť v láske.

Držiac sa za ruky a pozerajúc sa do očí povedzme (Držiac sa za ruky a pozerajúc si do očí to môžu urobiť aj súrodenci):

L1 Odpusť mi, keď som Ťa v tomto týždni dosť nemiloval/la.

Prepáč mi, keď som Ťa nevedel/la prijať tak, ako si to potreboval/la, keď som Ti venoval/la pozornosť zo zištných dôvodov, keď som mal/mala očakávania, že zmeníš svoje správanie, namiesto toho, aby som sa tešil/la z toho aký/á si.

S. Odpusť nám, Pane.

L2 Odpusť mi, keď som Ťa v tomto týždni dosť nemiloval/la.

Prepáč mi, keď som ťa nepočúval/a, a nemal/a som dosť súcitu s tvojimi ranami, keď som nebol/a schopný/á odhaliť a otvoriť Ti moje srdce. Odpusť mi, keď som sa držal/a svoj predstáv, alebo ťa posudzoval/a. Prepáč mi, za každý kompliment, ktorý som nevyslovil/a, za každý roztržitý pohľad, za každý bozk, ktorý som Ti nedal.

S. Odpusť nám, Pane.

V. Na znak ochoty nášho zmierenia sa srdečne objímme.

Počúvajme Slovo

 

V.      Teraz Ťa, Otče, prosíme, aby si nám daroval povedomie, že v tomto momente Ježiš hovorí ku každému z nás.

 

L .     Z  Evanjelia podľa Jána (Jn 14, 15-21)

 

Poprosím Otca a dá vám iného Tešiteľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Počuli sme Slovo Pánovo

 (Pre tých, ktorí majú záujem, na záver je aktivita manželov aj s deťmi)

Komentár otca Lucu Frontali-ho

  • Pár myšlienok

 

Milí manželia, dnešné evanjelium nás privádza stále viac k Turícam. Počas Veľkej noci a tohto obdobia nás Ježiš privádza k pochopeniu, že je veľmi dôležité, aby prišiel Duch Svätý – Paraklitus – Tešiteľ...

Hoci to v nás budí určitý smútok, v skutočnosti Ježiš neodchádza, ale pridáva Ducha Svätého, a tak spolu privádzajú k plnosti nádherný projekt lásky pre nás.

Jediný rozdiel je, že odteraz - od Jeho príchodu, Duch bude konať v prvej osobe.

Drahí manželia dobre viete, že Duch Svätý je vo vás, a zostane vo vás. A to, čo sa stalo pri vašom sobáši bolo to, že v ten deň si vzal do vlastníctva – posvätil vašu lásku – vaše vzájomné „milujem Ťa“.

A čo sa tým stalo? Udialo sa to, že Duch Svätý zostane s vami stále, každý deň vášho života, v každej etape, či vo vašom mladom manželstve, alebo viac zrelom, alebo už s toľkými prežitými rokmi alebo priam „starom“ manželstve. Na tom nezáleží, Duch Svätý, je mladý stále, je stále prameňom obnovy lásky.

Aká nádhera! Aká krása! Aký veľký dar máte od Pána Boha! Ste nositeľmi Ducha Svätého, máte s ním počítať každú chvíľu počas dňa!

Toto však nie je iba pre vás, tento dar nemáte držať medzi štyrmi múrmi. Určite je darom na skúšky napríklad pri karanténe! Predovšetkým je však darom, ktorý musí vyjsť von! Svet, bohužiaľ, vôbec nechápe o čom je láska. Poplietol si ju so sexom, s mocou, s „mať sa dobre“, s peniazmi... A práve preto svet potrebuje vás, manželov, ktorý vtelia Božiu Lásku do vášho manželského vzťahu. Buďte živými Turícami, buďte Duchom Svätým, ktorý sa zjavuje aj  dnes.

Vzdávajme vďaky Pánovi za dar, ktorý vám dal. Spoločne prosme, aby sa tento dar zjavil, skonkretizoval a stále viac zviditeľňoval vo vašom manželstve a vo vašej rodine.

 

Ak sa niekto chce podeliť o nejakú myšlienku, slovko, ktoré sa ho dotklo, môže to urobiť teraz...

        

Gesto manželov

V. V tejto chvíli vám chceme ponúknuť gesto, ktoré má vyjadriť zjavenie Ducha Svätého v manželskej a rodinnej láske.

Rozdajte si lístky (manželovi, manželke, deťom...) a každý nech napíše na svoj lístok to, čo má najradšej zo všetkého, čo vytvára vašu rodinu, čo ho robí šťastným.

Tieto lístky medzi sebou zviažte červenou stužkou - to nie je žiadne gesto povery, ale v tomto geste je znak Ducha Svätého, ktorý zjednocuje manželov a je spojivým garantom našich vzťahov. Potom, držiac sa za ruky, povie táto veta:

 

S „Milujeme Ťa, Pane, prijímame Tvoje Slovo, ďakujeme Ti, za to, že nás miluješ a zjavuješ sa nám. Daj aby sme prežívali plodnú lásku medzi sebou a s Tebou.“

 

Lístky položíme vedľa Svätého Písma, na miesto, kde to budeme môcť vidieť celý týždeň.

Môže sa zaspievať nejaká pieseň:

 (Napríklad: Tvoja sláva - La tua gloria https://m.youtube.com/watch?v=ZID_xJZMh8E)

 

V. Pane, Cirkev – Tvoja Nevesta v tichu srdca kontempluje Tvoju tvár a naplnená Tvojim Slovom Ťa prosí:

S. Pane, sme pri Tvojich nohách ako Nevesta, hľadíme do Tvojich očí, a túžime byť celí ako Nevesta v Tebe, aby sme Ťa mohli adorovať v tomto okamihu večnosti.

Túžime vnímať Tvoj dych v našom, Tvoje srdce v našom, ktoré nám šepká slová lásky: Môj život, môj život, môj život! Darujeme sa Ti ako celá Nevesta, zober ma a ponor ma do svojej lásky. Prijmi ma do lona svojej prítomnosti a nikdy ma nevypusť zo svojich rúk!

Amen.

 

Duchovné sväté prijímanie

Pripravujeme sa návrat na nedeľnú Eucharistiu.

Lebo Túžiaci, túžime...

Dary, ktoré mi ponúkaš v nedeľnej svätej omši sú také, že mi hovoria o veľkosti Tvojej túžby.

Chceš mi darovať Slovo lásky, ktoré má schopnosť vysvetliť aj najtajnejšie záhyby môjho srdca. Si tu a čakáš ma, aby som Ti podaroval všetko s Tvojim telom, ako mi hovoríš: „Chápeš, ako túžim po tebe a ako ťa milujem?“

Čím viac o tom uvažujem, tým viac chcem odpovedať na Tvoju lásku. Keď pozerám na chlieb a víno obetované na oltári, aby si ich mohol premeniť na dar lásky, aj ja túžim byť na tom oltári s tým chlebom a vínom. Chcel by som, aby sa to, že som v Cirkvi, nenazývalo „prítomnosťou“, ale „darom“.

Túžim byť darom všetkého – darovať sa Tebe. A chcem sa nechať Tebou premieňať na dar lásky pre každého brata, sestru, ako odpoveď lásky na Tvoju nekonečnú túžbu.

V. Aj keď nemôžeme prijať sväté prijímanie sviatostne v premenenej Hostii, môžeme aspoň vyjadriť našu túžbu po zjednotení s Ježišom a prijať ho do nášho srdca cez duchovné prijímanie:

S. Ježišu, verím, že si naozaj prítomný vo Sviatosti Oltárnej.

Milujem Ťa nadovšetko a túžim po Tebe v mojej duši.

Keďže Ťa teraz nemôžem prijať sviatostne,

príď aspoň duchovne do môjho srdca.

(tu urobme na chvíľku prestávku, aby sme sa zjednotili s Ježišom)

Práve si prišiel, objímam Ťa a celý sa s Tebou zjednocujem, nikdy nedovoľ, aby som sa odlúčil od Teba.

V. Teraz, keď sme sa duchovne zjednotili s Ježišom, môžeme viac vnímať prítomnosť všetkých bratov a sestry a práve preto vyslovme jednotlivo mená aspoň niektorých, s ktorými sme obyčajne stretávame a zdieľame sa na nedeľnej Eucharistii.

(Každý nech povie aspoň meno niekoho z nich...)

V. Teraz, keď si viac uvedomujeme, že všetci pokrstení sú naši bratia a sestry, môžeme predniesť modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:

S. Otče náš…

Záver

Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie:

(Meno) Žehnáme/žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V. Zakončime našu modlitbu tým, že sa zveríme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach:

S. Zdravas Mária...

Môžete si aj zaspievať nejakú pieseň k Panne Márii

 (Stella del mare         https://youtu.be/lNEQRkR6Z9I)