Texty k Liturgii domácej cirkvi na 7. Veľkonočnú nedeľu - 2020


 

24. mája 2020 

7. Veľkonočná nedeľ

Liturgia domácej Cirkvi

Prečo sláviť doma?

Nezmenšujeme hodnotu účasti na liturgii v kostole či sledovanie cez masmédiá, už to nie je iba alternatíva ale pravá domáca liturgia. Je to slávenie a vedomie, že sme domácou Cirkvou.

Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).

To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži... manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“ (FC 13).  

Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“ Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).

V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“  Iba toto dáva zmysel, aby sme si pripomínali, že všetko čo sa deje doma je domácou liturgiou.

Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

Otvorili sme slávenie sv. omší v kostole (aj keď s obmedzeným a vyhradeným počtom prítomných veriacich), liturgia domácej cirkvi je pretrvávajúco aktuálna nielen teraz, keď sú ešte obmedzenia, ale bude aktuálna aj „v normálnom čase“, pretože domáca cirkev je stále aktuálne doma prítomná. A potrebuje sláviť, v rozličných formách a časových ohraničeniach, svoje slávenie – môže mať podobnú formu, ako má táto, ale môžeme ju tvoriť aj podľa situácii a kreatívneho prístupu. Vždy je tam dôležitá prítomnosť čítania Božieho slova a takto to ponúkame aj dnes.

Učme sa tomu a zdieľajme s ostatnými rozličné spôsoby slávenia. A pritom čerpajme aj zo slávení Eucharistie v kostoloch. Lebo Cirkev aj domáca žije z Eucharistie.

Úvod

Rodina, manželia a osoby, ktoré sú doma sedia okolo stola, ktorý používajú na každodenné stolovanie. Tento stôl je odkazom na oltár, eucharistický stôl pre rodinu božích detí.

Môžeme naň pripraviť sviecu, Sväté Písmo a aj obraz svätého, ktorý je pre rodinu vzácny.

Najmladší člen rodiny môže zapáliť sviecu, ktorej svetlo je znakom prítomného Pána Ježiša.

Túto modlitbu vedie otec alebo mama, ale malí i veľkí sa zapájajú do prípravy, do čítaní i odpovedí, ktoré je potrebné si dopredu dohodnúť a pripraviť. Ak je v rodine zvykom spievať spolu môže sa zaspievať aj vhodná pieseň.

 (Napríklad dnes pieseň k Duchu Svätému: Duchu Svätý príď k nám... )

Jeden z rodičov vedie modlitbu (V.) ďalší sú lektori (L)  alebo odpovedajú spolu (S)

Začiatok

24.5.2020

Začíname znakom kríža.            

  V.      V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S.      Amen.      

V.      Kristus vystúpil k Otcovi! 

S.      Pán je po jeho pravici!     

 Modlitba k Duchu Svätému 

V. Ó Duchu Svätý, láska ktorá prichádza od Otca a od Syna, nevyčerpateľný prameň milosti a života, túžime sa ti celí zasvätiť, so všetkým, čo nám patrí a so všetkým čím sme.

Ó Duchu Svätý, predkladáme pred tvoju tvár naše nádoby s trochou špinavej vody. Zmeň ju, premeň ju na víno tvojej radosti. Odstráň od nás všetko, čo je nepotrebné, osloboď nás od našich egoizmov, od našich márností a naplň nás svojou pokornou láskou. Daruj nám milosť, aby sme mohli žiť naplno tvoju slávnu prítomnosť.

Amen.

(Odporúča sa iná pieseň k Duchu Svätému napr. JKS 217-  Duchu Svätý príď z neba, alebo Príď už, príď Duchu Stvoriteľu...)

Výzva      

V. V dnešnú nedeľu, v deň Pána, silnejšie cítime puto, ktoré nás zjednocuje s Kristom, a pripravujeme sa aj na oslavu Zoslania Ducha Svätého a dnes ponúkame na zamyslenie súčasť deviatnika k Duchu Svätému:

V Chvála a Sláva Tebe, Duchu Svätý.

S S. Chvála a Sláva Tebe, Duchu Svätý.

Oslava Pána

(môžeme recitovať striedavo na dva hlasy – tento text
je z deviatnika k Duchu Svätému)

L1 - Pýtaj sa v Duchu: Čo je to, čo hľadáš?

  • Môžem hľadať vášeň?
  • Áno
  • Nehľadaj však niečo nízke...
  • Hľadaj hodnotnú vášeň...

S S.Chvála a Sláva Tebe, Duchu Svätý.

L2 - Pápež František spomína, že jedna pekná báseň vyzýva: Zamiluj sa! (alebo dovoľ, aby si sa zamiloval), pretože „nič nemôže byť dôležitejšie, ako stretnúť Boha, čiže zamilovať sa do neho definitívnym a absolútnym spôsobom.

S S.Chvála a Sláva Tebe, Duchu Svätý.

L1 -To, do čoho sa zamiluješ, ovládne tvoju predstavivosť a všetko ovplyvní. Rozhodne o tom, čo ti pomôže ráno vstať z postele, čo budeš robiť večer, ako budeš tráviť víkendy, čo budeš čítať, koho spoznáš, čo ti zlomí srdce a čo ťa naplní radosťou a vďačnosťou. Zamiluj sa!

S S.Chvála a Sláva Tebe, Duchu Svätý.

L2 - Vytrvaj v láske a všetko bude iné“. Táto láska k Bohu, ktorá zasiahne vášňou celý tvoj život, je možná vďaka Duchu Svätému, pretože „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“
(Rim 5, 5).

S S.Chvála a Sláva Tebe, Duchu Svätý.

V - Ďakujem Ti Duch Svätý za tento objav a pomôž mi zamilovať sa do Boha... potom prídu prekvapenia...

Úkon ľútosti

V. Pane, dnes Ťa chceme poprosiť o odpustenie za každú chvíľu, keď sme boli zaujatí sebou, a nevideli sme Tvoju Prítomnosť v druhých, že sme zatvorili pred nimi svoje srdce a nedovolili sme Tvojmu Svätému Duchu, aby nás uschopnil rásť v láske.

Držiac sa za ruky a pozerajúc sa do očí povedzme (Držiac sa za ruky a pozerajúc si do očí to môžu urobiť aj súrodenci):

L1 Odpusť mi, keď som Ťa v tomto týždni dosť nemiloval/la.

Prepáč mi, keď som Ťa nevedel/la prijať tak, ako si to potreboval/la, keď som Ti venoval/la pozornosť zo zištných dôvodov, keď som mal/mala očakávania, že zmeníš svoje správanie, namiesto toho, aby som sa tešil/la z toho aký/á si.

S. Odpusť nám, Pane.

L2 Odpusť mi, keď som Ťa v tomto týždni dosť nemiloval/la.

Prepáč mi, keď som ťa nepočúval/a, a nemal/a som dosť súcitu s tvojimi ranami, keď som nebol/a schopný/á odhaliť a otvoriť Ti moje srdce. Odpusť mi, keď som sa držal/a svoj predstáv, alebo ťa posudzoval/a. Prepáč mi, za každý kompliment, ktorý som nevyslovil/a, za každý roztržitý pohľad, za každý bozk, ktorý som Ti nedal.

S. Odpusť nám, Pane.

V. Na znak ochoty nášho zmierenia sa srdečne objímme.

Počúvajme Slovo

 

V.      Teraz Ťa, Otče, prosíme, aby si nám daroval povedomie, že v tomto momente Ježiš hovorí ku každému z nás.

 

L .     Zo  Skutkov apoštolov (Sk 1, 12-14)

Zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.  Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Počuli sme Božie Slovo

 Komentár z rozličných zdrojov upravil don Marian Valábek

  • Pár myšlienok

Ježiš nás privádza k pochopeniu, že je veľmi dôležité, aby prišiel Duch Svätý – Paraklitus – Tešiteľ...

Dnešný text zo Sk je akýmsi úvodom k zoslaniu Ducha Svätého. Ukazuje jednak "zárodok cirkvi" - prvé spoločenstvo Ježišových učeníkov, pripravujúcich sa na hlásanie evanjelia, nevtieravo ale celkom jednoznačne ukazuje na význam modlitby. Oni jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu...

V tej chvíli bola najdôležitejším bodom  ich činnosti jednomyseľná modlitba -  „všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách" - v tom spočívala bezprostredná príprava na zoslanie Ducha Svätého.

Nemodlia sa v chráme, ale v dome, a nemodlia sa každý sám, ale spoločne a jednomyseľne. A čakajú pri tom na prisľúbený Boží dar.
Modlitba nestojí na konci nejakého ľudského snaženia, ale skôr na jeho začiatku. Toto spoločenstvo sa pripravuje na hlásanie evanjelia celému svetu neuveriteľne jednoduchým a na vkus dnešnej doby pasívnym spôsobom: modlia sa.

A my? Naša rodina, naša domáca cirkev potrebuje Božieho Ducha, lebo on vnuká čo je dôležité v obsahu našej modlitby. On vnuká každému, kto sa otvorí to, čo práve potrebuje, čo potrebuje táto domáca cirkev a jej okolie.

O čo sa máme modliť?

Sv. Augustín hovorí, že sa máme modliť o veľké vecio dobré veci. Toto je istý znak na rozlišovanie, ktoré Duch môže ešte viac upresniť a upresňovať.

Modlime sa teda o veľké a dobré veciBoh nás vypočuje lepšie než si myslíme – len prosme dobre...

Ježiš sa u Otca každý deň, každú chvíľu prihovára za nás. V každej modlitbe, - hovorí pápež František - v každej našej prosbe potrebujeme prosiť aj o odpustenie, zvlášť pri každej svätej omši Ježiš intervenuje: predstavuje Otcovi znaky svojho obetovaného života, svoje rany, prosí a získava pre nás milosrdenstvo. A získava a zosiela aj Ducha.

Schopnosť prihovárať sa dal Ježiš aj nám, svojej Cirkvi, ktorá má moc a tiež povinnosť prihovárať sa, modliť sa za všetkých. Od rána doma až po večer opäť doma.

Môžeme sa pýtať – každý z nás sa môže opýtať: „Modlím sa? A všetci, ako Cirkev, ako kresťania, uplatňujeme túto moc predkladajúc Bohu osoby a situácie?“ Svet to potrebuje. My sami to potrebujeme. A potrebujeme vedenie Božieho Ducha.

 

Ak sa niekto chce podeliť o nejakú myšlienku, slovko, ktoré sa ho dotklo, môže to urobiť teraz...  

Gesto manželov

 

V. V tejto chvíli začnite rozmýšľať čo by ste mohli urobiť jeden pre druhého, alebo ešte lepšie, čo by ste dnes mohli jeden druhému „vyviesť“ dobré.

A teraz urobme to, čo aj minulý týždeň – vyjadrime Pánovi túto túžbu:

S „Milujeme Ťa, Pane, prijímame Tvoje Slovo, ďakujeme Ti, za to, že nás miluješ a zjavuješ sa nám. Daj aby sme prežívali plodnú lásku medzi sebou a s Tebou.“

Môže sa zaspievať nejaká pieseň:

 (Napríklad: Moja Múdrosť...)

 

V. Pane, Cirkev – Tvoja Nevesta v tichu srdca kontempluje Tvoju tvár a naplnená Tvojim Slovom Ťa prosí:

 

S. Pane, sme pri Tvojich nohách ako Nevesta, hľadíme do Tvojich očí, a túžime byť celí ako Nevesta v Tebe, aby sme Ťa mohli adorovať v tomto okamihu večnosti.

Túžime vnímať Tvoj dych v našom, Tvoje srdce v našom, ktoré nám šepká slová lásky: Môj život, môj život, môj život! Darujeme sa Ti ako celá Nevesta, zober ma a ponor ma do svojej lásky. Prijmi ma do lona svojej prítomnosti a nikdy ma nevypusť zo svojich rúk!

Amen.

Duchovné sväté prijímanie

Aj keď sme boli, alebo ešte plánujeme dnes byť na nedeľnej Eucharistii, vieme že aj viackrát cez deň si môžeme vzbudiť túžbu prijať Eucharistiu duchovne.

Lebo Túžiaci, túžime...

Dary, ktoré mi ponúkaš v nedeľnej svätej omši sú také, že mi hovoria o veľkosti Tvojej túžby.

Chceš mi darovať Slovo lásky, ktoré má schopnosť vysvetliť aj najtajnejšie záhyby môjho srdca. Si tu a čakáš ma, aby som Ti podaroval všetko s Tvojim telom, ako mi hovoríš: „Chápeš, ako túžim po tebe a ako ťa milujem?“

Čím viac o tom uvažujem, tým viac chcem odpovedať na Tvoju lásku. Keď pozerám na chlieb a víno obetované na oltári, aby si ich mohol premeniť na dar lásky, aj ja túžim byť na tom oltári s tým chlebom a vínom. Chcel by som, aby sa to, že som v Cirkvi, nenazývalo „prítomnosťou“, ale „darom“.

Túžim byť darom všetkého – darovať sa Tebe. A chcem sa nechať Tebou premieňať na dar lásky pre každého brata, sestru, ako odpoveď lásky na Tvoju nekonečnú túžbu.

V. Aj keď nemôžeme teraz prijať sväté prijímanie sviatostne v premenenej Hostii, môžeme aspoň vyjadriť našu túžbu po zjednotení s Ježišom a prijať ho do nášho srdca cez duchovné prijímanie:

S. Ježišu, verím, že si naozaj prítomný vo Sviatosti Oltárnej.

Milujem Ťa nadovšetko a túžim po Tebe v mojej duši.

Keďže Ťa teraz nemôžem prijať sviatostne,

príď aspoň duchovne do môjho srdca.

(tu urobme na chvíľku prestávku, aby sme sa zjednotili s Ježišom)

Práve si prišiel, objímam Ťa a celý sa s Tebou zjednocujem, nikdy nedovoľ, aby som sa odlúčil od Teba.

V. Teraz, keď sme sa duchovne zjednotili s Ježišom, môžeme viac vnímať prítomnosť všetkých bratov a sestry a práve preto vyslovme jednotlivo mená aspoň niektorých, s ktorými sme obyčajne stretávame a zdieľame sa na nedeľnej Eucharistii.

(Každý nech povie aspoň meno niekoho z nich...)

V. Teraz, keď si viac uvedomujeme, že všetci pokrstení sú naši bratia a sestry, môžeme predniesť modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:

S. Otče náš…

Záver

Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie:

(Meno) Žehnáme/žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V. Zakončime našu modlitbu tým, že sa zveríme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach:

S. Zdravas Mária...

Môžete si aj zaspievať nejakú pieseň k Panne Márii

 (Na stokrát buď pozdravená Pomocnica kresťanov...)