Hviezda Novej Evanjelizácie

 

Panna a Matka Mária, ty, ktorá si vedená Duchom

prijala Slovo života v hĺbke svojej pokornej viery, 

celkom odovzdaná Večnému, pomôž nám povedať naše „áno“

v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým, 

aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi. 

 

Ty, plná Kristovej prítomnosti, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, 

takže zaplesal v lone svojej matky. Ty, rozochvená jasotom, 

ospievala si Pánove obdivuhodné skutky. 

Ty, ktorá si zostala pevne stáť pod krížom s neochvejnou vierou 

a prijala si radostnú útechu vzkriesenia, 

zhromaždila si apoštolov v očakávaní Ducha, 

aby sa zrodila Cirkev, ktorá evanjelizuje. 

 

Vypros nám novú horlivosť vzkriesených, 

aby sme všetkým zaniesli evanjelium života, 

ktoré víťazí nad smrťou. Daj nám svätú odvahu hľadať nové cesty, 

aby sa ku všetkým dostal dar nepominuteľnej krásy. 

 

Ty, Panna načúvania a kontemplácie, Matka lásky, nevesta večnej svadby, 

oroduj za Cirkev, ktorej si najčistejšou ikonou, aby sa nikdy neuzavrela a nezastavila 

vo svojej vášnivej snahe budovať kráľovstvo. 

 

Hviezda novej evanjelizácie, pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve, 

o službe, o horlivej a štedrej viere, o spravodlivosti a o láske k chudobným, 

aby radosť evanjelia došla až do končín zeme 

a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo. 

 

Matka živého evanjelia, prameň radosti pre maličkých, 

oroduj za nás. Amen. Aleluja. 

 

Evangelii gaudium 288