O nás

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy je účelovým zariadením Cirkvi zameraným na službu manželom  a rodinám. Zriaďovateľom Centra pre rodinu je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza.

ThLic. Jozef Pajerský, riaditeľ CPR BA : Vysvätený za kňaza v r. 2008. Po štúdiu pastorálnej teológie na Lateránskej univerzite v Ríme pôsobil ako farský vikár vo viacerých farnostiach Bratislavy. V rokoch 2013-2019 bol predsedom Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Po trojročnej službe kňaza fidei donum na misiách v Azerbajdžane (2019-2022) pôsobí ako farský vikár vo Farnosti sv. Martina v Bratislave. Od januára 2023 je riaditeľom CPR BA.

Ing. Elena Martinkovičová, koordinátorka CPR BA : V kresťanskom manželstve žije od r. 1999, spolu s manželom majú 3 deti. V CPR BA sa podieľa na chode kancelárie, organizuje prípravu animátorov snúbencov a koordinuje kurzy pre snúbencov. S manželom sú niekoľkonásobnými účastníkmi Manželských stretnutí a projektu Misterogrande. Vyštudovala Ekonomiku a manažment na SPU v Nitre a SPgŠ v Bratislave, na AKP v Brne v spolupráci s Katolíckou univerzitou Jána Pavla II. v Lubline absolvovala štúdijný program Konzultant II. stupňa.

Centrum pre rodinu (CPR) chce propagovať a starať sa o dobrá rodiny, s dosahom na zdravý vývoj detí a mládeže ako aj seniorov. Ide najmä o posilňovanie hodnoty manželstva a rodiny ako aj všeobecného povedomia tejto hodnoty prostredníctvom poradenských služieb, prednášok, kurzov, cvičení, pobytov, voľnočasových a iných aktivít. Centrum pre rodinu školí dobrovoľníkov pre prípravu snúbencov, pre prácu s manželmi, pomáha v krízových a problémových  situáciách kresťanským koučingom, sprevádzaním, hľadaním odborníkov na rôzne oblasti pomoci rodinám. V neposlednom rade koordinuje, informuje a organizuje aktivity týkajúce sa rodiny a manželstva pre službu dekanátom a farnostiam Bratislavskej arcidiecézy. Spolupracuje v službe rodine a vymieňa si informácie a skúsenosti s obdobnými centrami, hnutiami, združeniami a organizáciami podobného zamerania na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni – spolupracuje s odbornými inštitúciami v oblasti rodiny.

Zriaďovateľ :

Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
Slovenská republika

Návrat hore